Accessibility icon
08.02.2017

2-2017

  • Akti Gradonačelnika
  • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Odluka o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2017. godinu
  • Zaključak o donošenju Plana nabave, roba i radova i usluga za 2017.godinu
Dokumenti