Accessibility icon
02.03.2016

2-2016

 • Akti Gradskog vijeća
 • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
 • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2016. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja- Rovigno za 2016.godinu
 • Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Rovinja – Rovigno
 • Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
 • Zaključak o primanju na znanje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Rubini” d.o.o. Rovinj
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2015. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Naz
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana «Bernardo Benussi»
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila»
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2016.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o. Rovinj za 2016.g.
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne i bagatelne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2016.g.
 • Odluka o određivanju službenika za informiranje
 • Zaključak o utvrđivanju Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.godinu
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora trgova društva „Rubini” d.o.o.
 • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovn prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Akt Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika
 • Ispravak
 • Akt Vijeća albanske nacionalne manjine
 • Statutarna odluka o izmjeni Statuta Vijeća albanske nacionalne zajednice
Dokumenti