Accessibility icon
11.02.2014

2-2014

  • Akti Gradskog vijeća
  • Zaključak u postupku predstečajne nagodbe Mirne d.d.  – Poslovni sistem za ulov i preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne i bagatelne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2014.g.
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2014.godinu
  • Zaključak kojim se utvrđuje Plan nabave, roba i radova i usluga za 2014.g.
Dokumenti