Accessibility icon
01.03.2013

2-2013

 • Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno
 • Program rada Gradskog vijeća za 2013.g.
 • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i predstavnicima nezavisnih lista za redovito financiranje djelatnosti u 2013.g.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
 • Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa – LAG
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja prometnica na području Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije
 • Zaključak o prihvaćanju donacije
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada Gradskog vijeća za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje VII-XII/2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i ređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g.
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno
Dokumenti