Accessibility icon
18.12.2019

13-2019

Akti Gradskog vijeća 

 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
 • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
 • Odluka o socijalnoj skrbi
 • Odluka o visini spomeničke rente
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno
 • Odluka o uređenju biciklističke staze na Obali V. Nazora u Rovinju-Rovigno
 • Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • Izvješće o stanju u prostoru Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2013.-2018. godine
 • Deklaracija o pismu namjere između Općine Piran-Pirano i Grada Rovinja-Rovigno radi podnošenja kandidature za Europsku prijestolnicu kulture
 • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019. Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola” Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020. Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj – Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovinj – Rovigno
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
 • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Republici Hrvatskoj zastupanoj po Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola na nekretninama u suvlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 1797/1 u 3/4 dijela i dr. sve k.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č.10293 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno u svrhu kompletiranja građevne čestice bez provedbe javnog natječaja

Akti Gradonačelnika 

 •  Odluka o određivanju službenika za informiranje
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda

Dodaci 

 •  Kartografski prikaz obuhvata kulturno – povijesne cjeline Grada Rovinja-Rovigno
 • Prometni elaborat – Idejno rješenje biciklističke staze na Obali V. Nazora u Rovinju-Rovigno

 

Dokumenti