Accessibility icon
21.11.2018

13-2018

Akti Gradskog vijeća 

 • Zaključak o prihvaćanju Nacrta Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu u prvom čitanju
 • Zaključak o prihvaćanju Nacrta Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu u prvom čitanju
 • Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
 • Rješenja o razrješenjima i imenovanjima u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno“
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno“
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojnog obrazovnog rada Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2017/2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2017./2018. Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Neven“ Rovinj-Rovigno za pedagošku 2018/2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno  za pedagošku  godinu 2018./2019.
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č.7860/4 i dio k.č.7860/8 k.o. Rovinj)
 • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Skopljak Vlasti iz Rovinja-Rovigno, Omladinska 27 i dr.
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9414/2, k.č.9413/2 i k.č.9413/1 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2089/27, k.č.2089/30, k.č.2089/34, k.č.2090/100, k.č.10111/1 i k.č.10111/2 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9677/7 K.o. Rovinj)
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10235 K.o. Rovinj)

Akti Gradonačelnika 

 •  Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika u Gradu Rovinju-Rovigno za 2018. godinu
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda

 

Dokumenti