Accessibility icon
24.10.2018

12-2018

Akti Gradskog vijeća 

 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika
 • Rješenja o razrješenjima i imenovanjima u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
 • Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina  na sustav javne odvodnje Grada Rovinja – Rovigno
 • Odluka o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora
 • Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske  ceste  ŽC 5095 s uređenjem biciklističke trake
 • Odluka o prijenosu prava građenja na k. č. 10238 k.o. Rovinj u korist trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. Rovinj
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije opasnih mjesta na kojima će se ugraditi svjetlosni LED markeri na pješačkim prijelazima u Rovinju-Rovigno
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o radu Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone Gripole-Spinè
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno objavljenom 13. srpnja 2018. godine
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno objavljenom 17. rujna 2018. godine
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9122/53 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8556/130 K.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (zgr.č. 2623/2 k.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.1689/54 K.o. Rovinjsko Selo)
 • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva

Akti Gradonačelnika

 • Druge izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

Dodaci 

 •  Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno
 • Ugovor o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske ceste  ŽC 5095 Rovinj-Valalta-biciklističke trake
 • Ugovor o osnivanju prava građenja
 • Ugovor o prijenosu prava građenja

 

Dokumenti