Accessibility icon
20.12.2017

12-2017

Akti Gradskog vijeća

 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje poslova utvrđivanja i naplate poreza Istarskoj županiji – Regione Istriana
 • Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
 • Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno i s tim u vezi IV. Izmjena  i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o javnim površinama
 • Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o naknadi za korištenje zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja
 • Odluka o provedbi projekta zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za mandatno razdoblje 2017.- 2021.
 • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za razdoblje od 2018. do 2020. godine
 • Odluka o pokretanju postupka promjene Statuta Grada Rovinja-Rovigno i pristupanju raspravi
 • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2018. godinu
 • Zaključak o prohvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2018. godine
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova uprave – direktore trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor člana uprave trgovačkog društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.
 • Zaključak o primanju na znanje informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
 • Zaključak o davanju Suglasnosti za sklapanje Nagodbe u postupku izvlaštenja radi izgradnje prometnice unutar gospodarske zone Gripole – II faza s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom
 • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Bajić Goranki iz Rovinja, Omladinska 18 i dr. na nekretnini u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 8543/30 K.o. Rovinj)
 • Zaključak za otkup zgrade Doma kulture i okolnog zemljišta u Rovinjskom Selu na adresi Trg Matka Laginje 2

Akti Gradonačelnika  

 • Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za socijalnu skrb

 

Dokumenti