Accessibility icon
18.12.2015

12-2015

 • Akti Gradskog vijeća
 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2016.g. i Projekcije za 2017. i 2018.g.
 • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.
 • Odluka o pristupanju grada Rovinja-Rovigno Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) “Sjeverni Jadran”
 • Odluka o osnivanju i pristupanju Grada Rovinja-Rovigno udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
 • Djelomična Odluka o davanju koncesije na turističkom zemljištu na području turističkog naselja Amarin trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj
 • Odluka o sklapanju ugovora te izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Valalta d.o.o. Rovinj za uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste na području Saline u
 • Rovinju-Rovigno
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Tabularna isprava
 • Akti gradonačelnika
 • Prva izmjena Plana prijma u službu za 2015.godinu
Dokumenti