Accessibility icon
20.12.2013

12-2013

  • Akti Gradskog vijeća
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g. i projekcija za 2015. i 2016. godinu
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Program rada gradonačelnika i gradske uprava Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prijedlogu imenovanja doktora medicine za obavljanje poslova mrtvozorstva na području Istarske županije
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. do 2012.g.
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Proračuna grada Rovinja-Rovigno
Dokumenti