Accessibility icon
01.10.2018

11-2018

Akti Gradskog vijeća

 • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Rovinja-Rovigno

Dodaci  

 • Dokumentacija sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 27/2018):
 • Kopija katastarskog plana/očitovanje DGU o dostavljenim podacima – www.katastar.hr
 • Zemljišnoknjižni izvadci, Posjedovni listovi – www.oss.uredjenazemlja.hr, www.katastar.hr
 • Uvjerenja upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izadavanje akata Grada Rovinja-Rovigno nalaze li se predmetne čestice izvan granica građevinskog područja
 • Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba o podnesenim zahtjevima za povrat oduzete imovine
 • Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o.
 • Očitovanje Hrvatskih voda
 • Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, jesu li predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja,
 • Uvjerenja Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno
 • Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje
 • Popis priloga iz detaljne razrade Programa
 • PRILOG 1: Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske po katastarskim općinama
 • PRILOG KKP-1: Kopija katastarskog plana – poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Rovinj-Rovigno
 • PRILOG 2: Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske po katastarskim općinama koje se nalaze u području Nature 2000.
 • PRILOG KKP-2: Kopija katastarskog plana – dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Rovinj-Rovigno
 • PRILOG KKP-3: Kopija katastarskog plana – površine određene za zakup na 25 godina za grad Rovinj-Rovigno
 • PRILOG KKP-4: Kopija katastarskog plana – površine određene za povrat za grad Rovinj-Rovigno
 • Suglasnost Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske Klasa: 945-01/18-01/493, Ur.broj: 525-07/1790-18-5 od 13. rujna 2018. Godine

 

Dokumenti