Accessibility icon
21.12.2016

11-2016

 • Akti Gradskog vijeća
 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019.g.
 • Program rada Gradonačelnika i gradske prave Grada Rovinja-Rovigno za 2017.g.
 • Odluka o izvršavanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2017.g.
 • Odluka o sufinanciranju izgradnje ŽCGO “Kaštijun”
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivačkim pravima i obvezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj Delibera di modifiche alla
 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora
 • Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničkog mandata
 • Rješenje o razrješenju potpredsjednice Odbora za sport
 • Rješenje o razrješenju člana Odbora za sport
 • Rješenje o imenovanju potpredsjednika Odbora za sport
 • Rješenje o imenovanju člana Odbora za sport
 • Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za sport
 • Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za sport
 • Zaključak o iznimnom prihvaćanju bjanko zadužnice kao sredstva osiguranja plaćanja zakupnine prilikom produženja ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o kupnji nekretnine
 • Zaključak o utvrđivanju najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevinske čestice bez provedbe javnog natječaja
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja kulturno umjetničkog amaterizma
 • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u tijelima gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno
 • Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2017.godinu

 

Dokumenti