Accessibility icon
23.12.2021

10-2021

Akti Gradskog vijeća 

 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rovinja – Rovigno
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Rovinja – Rovigno
 • Odluka o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sportskim građevinama
 • Odluka o imenovanju naziva naselja u Gradu Rovinju-Rovigno
 • Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Program građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. Godinu
 • Godišnji plan davanja koncesija za 2022. godinu
 • Suglasnost za potpisivanje Ugovora o pružanju energetske usluge u Gradu Rovinju-Rovigno u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete
 • Rješenja o razrješenju i imenovanju u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec studeni 2021. godine
 • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
 • aključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa radi provedbe Geodetskog elaborata za formiranje građevne čestice označene kao k.č. 9158/29 k.o. Rovinj na kojoj je sagrađena Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno u svrhu rekonstrukcije i dogradnje predmetne građevine
 • Zaključak za izbor članova uprave trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj
 • Zaključak o prijedlogu građana za donošenje općeg akta protiv korona mjera

Akti Gradonačelnika

 • Zaključak o razradi provedbe Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
 • Odluka o imenovanju Komisije za socijalnu skrb
 • Odluka o uvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada u tijelima gradske uprave i ustanovama

 

Dokumenti