Accessibility icon
18.10.2017

10-2017

Akti Gradskog vijeća

 • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2017.godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2017.g.
 • Odluka o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izmjenama Odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izmjenama Odluke o gospodarenju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
 • Odluka o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
 • Odluka o uvjetima i načinu sufinaciranja obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o mirovanju mandata vijećnika Klaudia Poropata
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2016.godini
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2017.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2016.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2016.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2016.godinu
 • Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene Statuta Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 2476/8 k.o. Rovinj)
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10125/10 k.o. Rovinj)
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9691/8, k.č.9691/9 i k.č.9710/7 k.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10158 k.o.Rovinj u 79/97 dijela)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8453/23 k.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10125/10 k.o. Rovinj)
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

Akti Gradonačelnika 

 • Prve izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja – Rovigno za 2017.godinu

 

Dokumenti