Accessibility icon
25.10.2013

10-2013

 • Akti Gradskog vijeća
 • Izvješće o izvršenju proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2013.g.
 • Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Štanga
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Turnina u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i drugih životinja, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa i drugih životinja, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 • Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima i osnovice za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
 • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
 • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja, te nabave opreme komunalne infrastrukture za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Grad Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» za pedagošku 2012./2013.. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i program rada za pedagošku 2013/2014. godinu Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano „Naridola“ za pedagošku 2012./2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” za pedagošku 2013./2014. godinu
 • Odluka o utvrđivanju najpovoljnije ponude
 • Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa prometnice unutar gospodarske zone Gripoli-Spine’
 • Tabularna isprava
Dokumenti