Accessibility icon
23.01.2024

1-2024

Akti gradonačelnika

  • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje videonadzora višestambene zgrade u 2024. godini
  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu
  • Odluka o utvrđivanju osnovice za isplatu jubilarnih nagrada
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda
  • Plan prijma u službu za 2024. godinu

Akti Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

  • Ispravak Odluke o mjerilima za uporabu grba i zastave Grada Rovinja-Rovigno
Dokumenti