Accessibility icon
26.01.2023

1-2023

Akti Gradonačelnika 

  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Rovinja-Rovigno
  • Plan Prijma u službu za 2023. godinu
  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada u tijelima gradske uprave i ustanovama
  • Odluka o utvrđivanju osnovice za isplatu jubilarnih nagrada
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću

 

Dokumenti