Accessibility icon
30.01.2019

1-2019

Akti Gradskog vijeća 

 • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
 • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
 • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2019. godini za redovan rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Okvirnog sporazuma o zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio
 • Odluka o sportskim građevinama
 • Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
 • Odluka o komunalnim djelatnostima
 • Odluka o komunalnom doprinosu
 • Odluka o raspolaganju pokretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2018. godini
 • Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine označene kao k.č. 8623/2 k.o. Rovinj na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama
 • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za rekonstrukciju pristupne prometnice zone „Delfin“
 • Zaključak za otkup nekretnine označene kao k.č. 8649/1 k.o. Rovinj
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10161 K.o.Rovinj)
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
 • Odluka o ukidanju nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9953/6 K.o. Rovinj)
 • Tabularna isprava za upis pomorskog dobra
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Plan i program aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2019. godinu

Akti Gradonačelnika 

 • Plan nabave robe, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
 • Plan prijema u službu za 2019. godinu

Dodaci 

 • Okvirni sporazum o zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio
 • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2018. godini

 

Dokumenti