Accessibility icon
24.01.2014

1-2014

  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2014. do 2016. godine
  • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
  • Pravilnik o lokacijama na kojima se psi ne moraju voditi na povodcu i plažama za pse.
Dokumenti