Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 9-2024 - 04.06.2024

  Akti Gradskog vijeća

  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Odluka o raspodjeli rezultata za 2023. godinu

  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

  • Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Rovinja-Rovigno

  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno

  • Odluka o uređenju prometa u ulici Sv.Romualda u Rovinju-Rovigno
  • Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Rovinja-Rovigno

  • Plan zaštite od požara Grada Rovinja-Rovigno

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

  • Zaključak o prestanku primjene Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno broj 10/22)

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2024. godine

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj-Rovigno kao davatelja javne usluge za 2023. godinu

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2023. godinu

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno za 2023. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove „Kuća o batani – Casa della batana“ za 2023. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2024. godinu

  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare „Juraj Dobrila“

  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno

  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare „Vladimir Nazor“

  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o aktivnostima za pripremu turističke sezone u 2024. godini
  • Rješenje o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno

   

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rovinja-Rovigno na okoliš

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove

  • Zaključak o dodjeli zahvale Autoklubu Oldtimer Istria Rovinj-Rovigno

  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

  • Druge izmjene Plana prijma u službu za 2024. godinu

  • Odluka o raspisivanju Drugog javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru


 • 8-2024 - 08.04.2024

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Grada Rovinja-Rovigno

   

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim putovanjima
  • Suglasnost na prijedlog II. izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Prve izmjene Plana prijma u službu za 2024. godinu

 • 7-2024 - 14.03.2024

  Akti Gradskog vijeća

  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu

  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu
  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2023. godine

  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu

  • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Štanga istok u Rovinju-Rovigno
  • Izvješće o stanju u prostoru Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2019.-2023. godine
  • Odluka o drugoj dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

  • Odluka o iznosu zakupnine na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja, a nije procijenjeno i uneseno u temeljni kapitala trgovačkog društva te nije zemljište tlocrtne površine ispod građevine
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Izvještaj o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana za 2023. godinu

  • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada za 2024. godinu
  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu
  • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rovinj-Rovigno za 2024. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Rovinja-Rovigno u 2023. godini
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2024. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2024. godinu
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2024. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno IV. tromjesečje (listopad-prosinac) 2023. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o produljenju trgovačkom društvu TIM-WATS d.o.o. Rovinj roka ishođenja uporabne dozvole i započinjanja s obavljanjem djelatnosti na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“

  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 9380/3, k.č. 9380/4, k.č. 9380/5, k.č. 9380/6 i k.č. 9380/7, sve k.o. Rovinj)

   

  Akti Gradonačelnika

  • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2017.-2022.
  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

  • Zaključak o isplati stipendije rovinjskom umjetniku radi sudjelovanja na umjetničkoj razmjeni sa gradom Salzburgom

   

  Akti Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo

  • Rješenje o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo


 • 6-2024 - 01.03.2024

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o djelomičnom poništenju i Ispravku Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj – Rovigno u 2024. godini

 • 5-2024 - 27.02.2024

  Akti Gradonačelnika

  • Ispravak Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

 • 4-2024 - 23.02.2024

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o djelomičnom poništenju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

 • 3-2024 - 15.02.2024

  Akti Gradonačelnika

  • Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu
  • Odluka o dodjeli financijskih sredstava
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dozvole na pomorskom dobru
  • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

   

  Akti vijeća nacionalnih manjina Grada Rovinja-Rovigno

  • Financijski plan Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu
  • Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu
  • Financijski plan Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu
  • Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu

   

  Prilozi

  • Grafički prikaz mikrolokacija

 • 2-2024 - 08.02.2024

  Akti Gradskog vijeća

  • Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2024. – 2028. godine
  • Prestanak mirovanja mandata vijećnika Tomislava Sošića te prestanak mandata njegovoj zamjenici Mariji Palaziol
  • Prestanak mirovanja mandata vijećnika Klaudia Poropata te prestanak mandata njegovom zamjeniku Zoranu Bešeniću

  Akti Gradonačelnika

  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za otvaranje i ocjenu prijava po Javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. od interesa za Grad Rovinj-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno

  Prilozi

  • Grafički prikaz mikrolokacija

 • 1-2024 - 23.01.2024

  Akti gradonačelnika

  • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje videonadzora višestambene zgrade u 2024. godini
  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu
  • Odluka o utvrđivanju osnovice za isplatu jubilarnih nagrada
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda
  • Plan prijma u službu za 2024. godinu

  Akti Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

  • Ispravak Odluke o mjerilima za uporabu grba i zastave Grada Rovinja-Rovigno

 • 13-2023 - 14.12.2023

  Akti Gradskog vijeća

  • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
  • Treće izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu
  • Program građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu
  • Odluka o izradi četvrtih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o lokalnim porezima
  • Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
  • Odluka o mjerilima za uporabu grba i zastave Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o redu na pomorskom dobru
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni udjela u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2024. do 2026. godine
  • Drugi aneks Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2024. godinu
  • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2024. do 2028. godine
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
  • Suglasnost na produženje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije “Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2022. godine“
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 2520/65, k.č. 2520/66, k.č. 2520/67, k.č. 2520/68 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 8556/131 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 9686/18, k.č. 9686/19, k.č. 9686/20 sve k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (buduća k.č. 9380/8 površine 14 m2 k.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o kriterijima vrednovanja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rovinja-Rovigno
  • Treće izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2023. godinu
  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja – Rovigno za 2024. godinu

  Dodaci

  • Tablica 1. i Tablica 2.

   


 • 12-2023 - 24.11.2023

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Lacosercio zapad u Rovinju–Rovigno
  • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno

  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno

  • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno-Servizio Comunale s.r.l. per servizi comunali Rovinj-Rovigno za zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.

  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu u prvom čitanju
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Izvješću o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada DV-GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2022./2023. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem planu i programu rada DV – GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2023./2024. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem izvješću o ostvarivanju Plana i programa rada za p.g. 2022./2023. za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Planu i programu rada za p.g. 2023./2024. za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Rješenja o razrješenjima i imenovanjima u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

 • 11-2023 - 20.10.2023

  Akti Gradskog vijeća

  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Odluka o usvajanju Studije i Strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2022. do 2030. godine
  • Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača – korisnika javnih usluga na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o uključivanju Grada Rovinja-Rovigno u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticanje stanogradnje
  • Odluka o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Druge izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Rovinja-Rovigno u 2022. godini
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za III. tromjesečje (srpanj-rujan) 2023. godine
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi (k.č. 10024/3 k.o. Rovinj)
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva Republici Hrvatskoj zastupanoj po Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola (k.č. 8017 k.o. Rovinj u ½ dijela)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o produljenju trgovačkom društvu EICO d.o.o. Rovinj roka izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“

  Akti Gradonačelnika

  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića Naridola Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano Naridola Rovinj-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Druge izmjene Plana prijma u službu za 2023. godinu
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

 • 10-2023 - 07.08.2023

  Akti gradonačelnika

  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda gradskog vijeća i gradonačelnika
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

  Ostali akti 

  • Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Rovinja-Rovigno
  • Popis dokumentarnog gradiva Grada Rovinja-Rovigno sa rokovima čuvanja
  • Opći uvjeti pružanja usluge javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na  liniji br. 1 na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Opći uvjeti pružanja usluge javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na  liniji br. 2 na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Opći uvjeti pružanja usluge javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na  liniji br. 3 na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Opći uvjeti pružanja usluge javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na  liniji br. 4 na području Grada Rovinja-Rovigno

 • 9-2023 - 31.07.2023

  Akti Gradskog vijeća

  • Ispravak Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno.

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada u tijelima gradske uprave i ustanovama.
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću.

   

   


 • 8-2023 - 21.07.2023

  Akti Gradskog vijeća 

  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine
  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
  • Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  • Prve izmjene i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Odluke o dodjeli plaketa i medalja 2023. godine
  • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno za zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
  • Odluka o dodjeli prostora Multimedijalnog centra na uporabu Pučkom otvorenom učilištu Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva Republike Hrvatske zastupane po Županijskom državnom  odvjetništvu u Puli-Pola za mirno rješenje spora radi naknade štete
  • Zaključak o osnivanju prava građenja u korist Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije na području poduzetničke zone „Gripole-Spinè“ (k.č. 8873 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o dodjeli prostorija u Rovinju na adresi P. Bobbichio 1, na korištenje Državnom inspektoratu
  • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2022.godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za II. tromjesečje (travanj-lipanj) 2023. godine
  • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih  Grada Rovinja–Rovigno za 2024. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2023. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2022. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o sklapanju Drugog aneksa Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno i trgovačkog društva RETAIL PARK HRVATSKA d.o.o. Zagreb
  • Tabularna isprava radi upisa pomorskog dobra na nekretnini označenoj kao k.č. 9509/4 k.o. Rovinj
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na Liniji br. 1 na području grada Rovinja-Rovigno
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na Liniji br. 2 na području grada Rovinja-Rovigno
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na Liniji br. 3 na području grada Rovinja-Rovigno
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na Liniji br. 4 na području grada Rovinja-Rovigno

  Akti Gradonačelnika

  •  Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Treća dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Prve izmjene Plana prijma u službu za 2023. godinu

  Vijeća nacionalnih manjina Grada Rovinja-Rovigno 

  •  Rješenje o imenovanju predsjednice Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju zamjenice predsjednice Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno

  Prilozi 

  • Potvrda Upravnog odjela za održivi razvoj, Odsjeka za pomorstvo, promet i infrastrukturu Istarske županije
  • Grafički prilog

   


 • 7-2023 - 29.06.2023

  Akti gradonačelnika

  •  Druga dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu

  Prilozi

  • Grafički prikazi
  • Potvrda Upravnog odjela za održivi razvoj, Odsjeka za pomorstvo, promet i infrastrukturu Istarske županije

   


 • 6b-2023 - 13.06.2023

  Akti Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

  •  Ispravak Zaključka Gradskog vijeća o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja za potrebe izgradnje dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Molini s oborinskom odvodnjom (zamjena k.č. 8947/12 i k.č. 8947/13 sa k.č. 9333/7, k.č. 9334/4, k.č. 9681/33 i k.č. 9681/34, sve k.o. Rovinj)

   


 • 6a-2023 - 01.06.2023

  Akti gradonačelnika

  •  Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu

  Akti Odbor za Statut, Poslovnik i propise                                         

  • Odluka o komunalnom redu (pročišćeni tekst)

  Prilozi

  • Grafički prikaz

   


 • 6-2023 - 26.05.2023

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u gradu Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nagradi, počastima i priznanjima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na užem području Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim i zatvorenim parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o raspodjeli rezultata za 2022. Godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj kao davatelja javne usluge za 2022. Godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno za 2022. Godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno za 2022. Godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu ustanove „Kuća o batani – Casa della batana“ Rovinj-Rovigno za 2022. Godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2022. Godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2023. godine
  • Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano «Naridola» Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi“ Rovinj-Rovigno
  • Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o I. Dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano «Naridola» Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o dodjeli prostorija u Rovinju-Rovigno na adresi Obala V. Nazora 12 na korištenje Istarskoj županiji
  • Zaključak o produljenju trgovačkom društvu GEO – 5 d.o.o. Rovinj roka izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Suglasnost za sklapanje nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja za potrebe izgradnje dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Mulini s oborinskom odvodnjom (zamjena k.č. 8947/12 i k.č. 8947/13 sa k.č. 9333/7, k.č. 9334/4, k.č. 9681/33 i k.č. 9681/34, sve k.o. Rovinj)
  • Odluka o zamjeni nekretnina k.č. 10238 k.o. Rovinj u vlasništvu Istarske županije (lječilišni – gradski bazen) i 1499/1829 dijela k.č 9158/29 k.o. Rovinj u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno (Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Razrješenja predsjednika i imenovanje predsjednice Odbora za obrazovanje, predškolstvo, školstvo i kulturu
  • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno

  Akti Gradonačelnika

  •  Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva

  Prilozi 

  •  Izvješće o radu davatelja javne usluge za izvještajnu 2022. godinu
  • Ugovor o dodjeli prostora na korištenje

   


 • 5-2023 - 03.05.2023

  Akti Gradskog vijeća 

  •  Zaključak o prihvatu darovanja nekretnina u (su)vlasništvu Republike Hrvatske za potrebe građenja streljane Turnina u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na LINIJI BR. 1 na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na LINIJI BR. 2 na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na LINIJI BR. 3 na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na LINIJI BR. 4 na području Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 4-2023 - 22.03.2023

  Akti Gradonačelnika 

  • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razbolje od 2017. – 2022.

   


 • 3-2023 - 16.03.2023

  Akti Gradskog vijeća

  •  Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Odluka o koeficijentima, osnovici za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno, naknadama materijalnih troškova te drugim pravima gradskih dužnosnika
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o uređenju prometa u ulici Vjekoslava Spinčića u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o uređenju prometa u ulici Ljudevita Gaja u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o dopuni prometne signalizacije u gradu Rovinju-Rovigno, ulica Prve Istarske brigade
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula
  • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada za 2023. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Rovinj-Rovigno za 2023. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2023. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2023. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Rovinja-Rovigno  za 2022. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obaveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prijedlogu imenovanja doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Istarske županije
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za IV. tromjesečje (listopad-prosinac) 2022. godine
  • Zaključak o osnivanju prava građenja u korist trgovačkog društva RUBINI d.o.o. Rovinj na području poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva na nekretnini u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno označenoj kao k.č. 11/Z upisana u z.k.ul. 3 k.o. Rovinj
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva na nekretnini u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno označenom kao k.č. 11/Z upisana u z.k.ul. 3 k.o. Rovinj
  • Zaključak za otkup dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Mulini s oborinskom odvodnjom
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o sklapanju aneksa Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno i trgovačkog društva RETAIL PARK HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja za potrebe izgradnje dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Molini s oborinskom odvodnjom
  • Zaključak za otkup dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Molini s oborinskom odvodnjom (buduća k.č. 9016/3 k.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnika 

  • Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Zaključak o isplati stipendije rovinjskom umjetniku Deanu Hameru iz Rovinja  radi sudjelovanja na umjetničkoj razmjeni sa gradom Salzburgom u mjesecu ožujku 2023. godine
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2023. godini
  • Suglasnost na prve izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno te na prijedlog pročišćenog teksta Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o korištenju poslovnih kartica

   


 • 2-2023 - 30.01.2023

 • 1-2023 - 26.01.2023

  Akti Gradonačelnika 

  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Rovinja-Rovigno
  • Plan Prijma u službu za 2023. godinu
  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada u tijelima gradske uprave i ustanovama
  • Odluka o utvrđivanju osnovice za isplatu jubilarnih nagrada
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću

   


 • 12-2022 - 22.12.2022

  Akti Gradskog vijeća 

  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke
  • Program građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
  • Godišnji plan davanja koncesija za 2023. godinu
  • Zaključak o razrješenju vijećnika Marinka Rade te imenovanje zamjenika vijećnika
  • Zaključak o stavljanju u mirovanje mandata vijećnika Tomislava Sošića te imenovanje njegovog zamjenika
  • Rješenja o razrješenjima i imenovanjima u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2023. godinu
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (k.č.2089/37 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (k.č.9380/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o izdavanju Tabularne isprave za priznavanje prava vlasništva (k.č.8410/33 K.o. Rovinj), u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

  Akti gradonačelnika 

  •  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu

   


 • 11-2022 - 24.11.2022

  Akti Gradskog vijeća

  • Zaključak o prihvaćanju Nacrta proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu u prvom čitanju
  • Suglasnost za produženje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva

   


 • 10-2022 - 27.10.2022

  Akti Gradskog vijeća

  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Odluka o dopuni prometne signalizacije u gradu Rovinju-Rovigno, ulica Matije Vlačića Ilirika
  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Zaključka o prihvaćanju Informacije „Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995-2021. godine“
  • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih  Grada Rovinja–Rovigno za 2023. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Izvješću o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada u DV-GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2021./2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem planu i programu rada DV – GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2022./2023. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem izvješću o ostvarivanju Plana i programa rada za pedagošku godinu 2021./2022. za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Planu i programu rada za pedagošku godinu 2022./2023. za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za III. tromjesečje (srpanj-rujan) 2022. godine
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi (k.č. 9689/71 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina u Rovinju, područje Montepozzo – Laconovo
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o produljenju trgovačkom društvu EICO d.o.o. Rovinj roka izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu I-RIBA d.o.o. Rovinj da osnovano pravo građenja na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“ optereti hipotekom
  • Zaključak o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina u zgradi u Rovinju-Rovigno, na adresi E. de Amicisa 2
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 1025/80, k.č. 1025/81 i k.č. 1771 sve k.o. Rovinjsko Selo)
  • Zaključak o produljenju trgovačkom društvu TIM WATS d.o.o. Rovinj roka ishođenja uporabne dozvole i započinjanja s obavljanjem djelatnosti na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“

  Akti gradonačelnika 

  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o o provedbi Provedbenog programa Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu – izvještajno razdoblje 01.01. do 30.06.2022.
  • Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti za Grad Rovinj-Rovigno
  • Pravilnik o izmjenama i dounama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Druge izmjene Plana prijma u službu za 2022. godinu

   


 • 9-2022 - 30.07.2022

  Akti Gradskog vijeća 

  • Rješenja o imenovanju Etičkog odbora i Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
  • Rješenja o dodjeli za nagrada, počasti i priznanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o prihvaćanju rezultata natječaja za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja za spomen-obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Rovinja–Rovigno
  • Odluka o mjerilima za naplatu usluga ustanova predškolskog odgoja i naobrazbe čiji je osnivač Grad Rovinj-Rovigno od roditelja ili skrbnika-korisnika usluga
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dodjeli prostorija u Domu kulture na uporabu Pučkom otvorenom učilištu Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj za zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb
  • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj za zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj–Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno, za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Conclusione con la quale si prende atto dell’Informazione sul lavoro svolto dall’azienda Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2021
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za II. tromjesečje (travanj-lipanj) 2022. godine
  • Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno
  • Rješenje o razrješenju dužnosti ravnateljice Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove “Kuća o batani – Casa della batana”

  Akti gradonačelnika 

  • Zaključak o očitovanju i davanju suglasnosti Komunalnom servisu d.o.o. Rovinj-Rovigno na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višetambene zgrade u 2022. godini
  • Odluka o utvrđivanju osnovice za isplatu jubilarnih nagrada
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću

   


 • 8-2022 - 22.07.2022

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o radu za službenike i namještenike zaposlene u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 7-2022 - 08.07.2022

  Akti Gradonačelnika

  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva “Gradski vrtovi”
  • Rješenje o imenovanju privremenog skrbnika
  • Prve izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2022. godinu

   


 • 6-2022 - 26.05.2022

  Akti Gradskog vijeća 

  • Kodeks ponašanja vijećnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
  • Odluka o izradi 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Valalta u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izradi Studije i Strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2022.-2030.
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Rovinja–Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim i zatvorenim parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o provođenju projekta „Gradski vrtovi“
  • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Rovinj –Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju donacije Marise Sciolis Škrapić iz Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju pisma namjere Općine Bale-Valle u svezi prijenosa komunalnih vodnih građevina
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu CASA BUONA PARTE d.o.o. Split za uređenje terena i infrastrukture u predloženoj zoni obuhvata oko stambeno-poslovne građevine na k.č. 10421 k.o. Rovinj
  • Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2022. godine
  • Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo za 2021. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Rovinja-Rovigno  za 2021. godinu
  • Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  • Izvješće o izvedenim radovima na temelju Ugovora o međusobnim odnosima sa trgovačkim društvom Kaufland Hrvatska k.d. Zagreb za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva na nekretnini označenoj kao k.č. 9001/4 K.o. Rovinj
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva na nekretnini označenoj kao k.č. 11/Z K.o. Rovinj
  • Informacija o stanju sigurnosti na području grada Rovinja-Rovigno u 2021. godini

  Akti gradonačelnika

  • Odluka o osnivanju Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci 

  •  Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Valalta
  • Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  na području grada Rovinja–Rovigno

   


 • 5A-2022 - 20.04.2022

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove.

   

   


 • 5-2022 - 30.03.2022

  Akti Gradonačelnika 

  • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razbolje od 2017.-2022.

   


 • 4-2022 - 17.03.2022

  Akti Gradskog vijeća 

  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Lacosercio zapad u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju imena ulica i trgova u gradu Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada
  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za grad Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2021. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog servisa d.o.o. kao davatelja javne usluge za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
  • Prethodna suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
  • Zaključak o primanju na znanje Zaključka o istupanju Udruge “Kuća o batani“ – Associazione “Casa della batana“ iz ustanove “Kuća o batani – Casa della batana“ te o prijenosu osnivačkog udjela
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na adresi Carera 26, Rovinj
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja za potrebe izgradnje dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Mulini s oborinskom odvodnjom
  • Izmjena Zaključka Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/25 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8547/6 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č. 1025/27 k.o. Rovinjsko Selo)
  • Zaključak o oslobađanju od plaćanja zakupnine na rok od 20 (dvadeset) mjeseci od dana potpisa ugovora o zakupu radi privođenja namjeni prostora na adresi Kolodvorsko šetalište 3, Rovinj
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu RETAIL PARK HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama Zagreb za izgradnju dijela prometnice unutar Poduzetničke zone Gripole-Spinè s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom
  • Tabularna isprava (k.č. 10489 i k.č. 10490, obje k.o. Rovinj)
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja

  Akti gradonačelnika 

  • Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o razradi provedbe Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Ispravak tablice sistematizacije radnih mjesta u Pravilniku o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

  Akti Komunalnog servisa d.o.o. 

  •  Izmjene i dopune Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rovinju-Rovigno

  Dodaci – Allegati

  •  Obuhvat UPU-a Lacosercio zapad u Rovinju-Rovigno
  • Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

   


 • 3-2022 - 22.02.2022

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2022. godini
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika
  • Plan prijma u službu za 2022. godinu

   


 • 2-2022 - 28.01.2022

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću
  • Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada u tijelima gradske uprave i ustanovama

   


 • 1-2022 - 27.01.2022

  Akti Gradskog vijeća

  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima
  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti javnih tržnica na malo
  • Zaključak o prihvaćanju u prvom čitanju prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o otkupu poslovnog prostora za potreba stavljanja u funkciju ambulante u Rovinjskom Selu
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec prosinac 2021. godine

  Akti Gradonačelnika

  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenja Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za odabir rovinjskog umjetnika koji će sudjelovati u programu “Artist in Residence” u Salzburgu
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i  jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u tijelima gradske uprave Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji rada službenika namještenika Grada Rovinja-Rovigno za vrijeme trajanja epidemije Covid-19

   


 • 10-2021 - 23.12.2021

  Akti Gradskog vijeća 

  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sportskim građevinama
  • Odluka o imenovanju naziva naselja u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Program građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. Godinu
  • Godišnji plan davanja koncesija za 2022. godinu
  • Suglasnost za potpisivanje Ugovora o pružanju energetske usluge u Gradu Rovinju-Rovigno u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete
  • Rješenja o razrješenju i imenovanju u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec studeni 2021. godine
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
  • aključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa radi provedbe Geodetskog elaborata za formiranje građevne čestice označene kao k.č. 9158/29 k.o. Rovinj na kojoj je sagrađena Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno u svrhu rekonstrukcije i dogradnje predmetne građevine
  • Zaključak za izbor članova uprave trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj
  • Zaključak o prijedlogu građana za donošenje općeg akta protiv korona mjera

  Akti Gradonačelnika

  • Zaključak o razradi provedbe Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova
  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o imenovanju Komisije za socijalnu skrb
  • Odluka o uvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada u tijelima gradske uprave i ustanovama

   


 • 9-2021 - 25.11.2021

  Akti Gradskog vijeća 

  • Verifikacija mandata novoizabrane vijećnice iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine Roberte Ugrin
  • Stavljanje u mirovanje mandata vijećnika Nijaza Burgića te određivanje njegovog zamjenika
  • Stavljanje u mirovanje mandata vijećnika Klaudia Poropata te određivanje njegovog zamjenika
  • Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o gradskim porezima
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Monsena-Valdaliso u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Kuća o batani–Casa della batana“
  • Zaključak o prihvaćanju Nacrta proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu u prvom čitanju
  • Odluka o utvrđivanju natječajnog elaborata za provođenje javnog natječaja za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja za spomen-obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o utvrđivanju članova ocjenjivačkog suda, zamjenika člana ocjenjivačkog suda, stručnih savjetnika, tehničke komisije natječaja i tajnika natječaja za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja za spomen-obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Rovinju-Rovigno
  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec rujan 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec listopad 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Provedbenom programu Grada Rovinj-Rovigno za razdoblje od 2021-2025. godine,
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem izvješću o ostvarivanju Plana i programa rada za p. g. 2020./2021. za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Planu i programu rada za p.g. 2021./2022. za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Izvješću o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada u DV-GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2020./2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem planu i programu rada DV – GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2021./2022. godinu
  • Zaključak p prihvaćanju prijedloga Sporazumnog raskida Ugovora o osnivanju Javne ustanove “Kuća o batani–Casa della batana“
  • Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/25 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8452/11, k.č.8452/8 i k.č.8449/8 K.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnika 

  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

  Dodaci 

  •  Prilog 1.

   


 • 8-2021 - 14.10.2021

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2021. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec srpanj 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec kolovoz 2021. godine
  • Razrješenje i imenovanje u Mandatnom povjerenstvu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
  • Zaključak o sklapanju Trećeg aneksa Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno i trgovačkog društva KAUFLAND HRVATSKA komanditno društvo za trgovinu Zagreb
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/24 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/23 i k.č.8548/26 K.o. Rovinj)
  • Izmjena Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 23.03.2021. godine

  Akti Gradonačelnika

  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja i za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području grada Rovinja-Rovigno
  • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višestambene zgrade u 2021. godini

   


 • 7-2021 - 22.09.2021

  Akti Gradonačelnika

  • Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2021. Godinu
  • Zaključak o dodjeli Priznanja rovinjskoj II. bojni Fortunali 119. brigade Hrvatske vojske
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove
  • Prve izmjene Plana prijma u službu za 2021. Godinu

  Dodaci

  • Grafički prikaz

   


 • 6-2021 - 28.07.2021

  Akti Gradskog vijeća 

  • Mirovanje vijećničkog mandata i početak obnašanja vijećničkog mandata u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Štanga – istok u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o imenovanju ulica u naselju Salteria u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o imenovanju ulica u gospodarskoj zoni Gripole-Spinè u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
  • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i  opremanje polivalentne dvorane Doma kulture  u Rovinjskom Selu“ na području Grada Rovinja-Rovigno unutar mjere 07 »Temeljne usluge  i obnova sela u ruralnim područjima«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.”
  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec travanj 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec svibanj 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za  mjesec lipanj 2021. godine
  • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Rovinja–Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2691/17 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10365/1, k.č.10365/2, k.č.10365/3, k.č.10366/1 i k.č.10366/2 K.o. Rovinj)“
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice ustanove “Kuća o batani – Casa della batana“

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Štanga – istok
  • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno

  Akti Odbora za Statut, Poslovnik i propise

  • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno – pročišćeni tekst

  Dodaci 

  • Prilog – obuhvat UPU Štanga u Rovinju
  • Prilog – Salteria
  • Prilog – Gospodarska zona Gripole Spinè
  • Prilog – Opis projekta

   


 • 5-2021 - 06.07.2021

  Akti Gradskog vijeća

  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Odluka o kriterijima za dodjelu novčanih potpora studentima slabijeg socijalnog statusa Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o kriterijima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama  Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima Grada Rovinja–Rovigno
  • Odluka o odricanju od prava na naknadu za ustupljeno zemljište označeno kao k.č. 8623/2 k.o. Rovinj i njegovo opremanje komunalnom infrastrukturom i priključcima te sufinanciranju izgradnje višestambene građevine iz Programa društveno poticane stanogradnje
  • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec ožujak 2021. godine
  • Rješenja o imenovanju članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za mandatno razdoblje 2021.- 2025. godine
  • Rješenja o razrješenju i imenovanju u radnom tijelu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih za izgradnju Vatrogasnog doma na području poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o sklapanju Drugog aneksa Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno i trgovačkog društva Kaufland Hrvatska komanditno društvo za trgovinu Zagreb
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava vlasništva Istarskim domovima zdravlja – Case delle salute dell` Istria na nekretninama u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Izmjena Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.7756/8 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 9561/2 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2549/2 K.o. Rovinj u ½ dijela)

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno i imenovanju članova Stožera

  Akti Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno

  • Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 4a-2021 - 09.06.2021

  Akti Gradskog vijeća

  • Rješenje o imenovanju Mandatnog povjerenstva
  • Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata, te utvrđivanje predsjedatelja sjednice do izbora predsjednika Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
  • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o izboru oporbenog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 4-2021 - 31.03.2021

  Akti Gradonačelnika 

  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razbolje od 2017. do 2022.

   


 • 3-2021 - 24.03.2021

  Akti Gradskog vijeća 

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
  • Pročišćeni tekst Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno
  • Akcijski plan o ravnopravnosti žena i muškaraca Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2021. do 2023. godine
  • Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2021-2025. godine
  • Odluka o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za razdoblje od mjeseca veljače do svibnja 2021. godine
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta “Kuće o batani–Casa della batana“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2020. godinu
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Rovinja-Rovigno  za 2020. godinu
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2020. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2020. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec siječanj 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec veljača 2021. godine
  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9435/2, k.č.9435/3 i k.č.10402/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.7756/8 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9372/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.k.č.9125/20, k.č.9125/21 i k.č.9125/22 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8420/6 K.o. Rovinj)
  • Odluka o dodjeli prostorija u Rovinju na adresi P. Bobicchio 1 na korištenje Državnom inspektoratu

  Akti Gradonačelnika 

  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za odabir rovinjskog umjetnika koji će sudjelovati u programu „Artist in Residence“ u Salzburgu

   


 • 2-2021 - 17.02.2021

  Akti Gradskog vijeća

  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Rovinja-Rovigno
  • Poslovnik o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o povećanju temeljnog kapitala i o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. – Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. za zaduživanje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
  • Zaključak o odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju zaključivanja I. aneksa Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu
  • Rješenje o imenovanju Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području grada Rovinja-Rovigno u 2020. godini
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec prosinac 2020. godine
  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rovinja-Rovigno
  • Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  • Zaključak o sklapanju aneksa Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno i TD Kaufland Hrvatska
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9581/1, k.č.9581/2 i k.č.9582/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prihvaćanju načina uređenja imovinsko-pravnih odnosa po zahtjevu Maria Maricha i Anđele Marich iz Rovinja, Pećine 3
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9610/2 K.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnik

  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj – Rovigno u 2021. godini

  Dodaci

  • Prvi aneks Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Aneks ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta

   


 • 1-2021 - 25.01.2021

  Akti Gradonačelnika

  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Akcijskog plana ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i  jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno za 2021. godinu
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove
  • Plan prijma u službu za 2021. godinu

  Akti Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

  • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno – pročišćeni tekst

   


 • 15-2020 - 16.12.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  •  Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  • Program rada gradonačelnika i gradske uprave za 2021. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za mjesec prosinac 2020. te siječanj 2021. Godine
  • Zaključak o otpisu zastarjelih i sporno naplativih potraživanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec studeni 2020. godine
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Montepozzo-Laconovo u Rovinju–Rovigno
  • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Monsena Valdaliso u Rovinju-Rovigno i s tim u vezi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020. godine
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
  • Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju zaključivanja Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Odluka o osnivanju Javne ustanove “Kuća o batani – Casa della batana“
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o osnivanju Javne ustanove “Kuća o batani–Casa della batana“
  • Odluka o osiguravanju sredstava Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju ”Martin Horvat” Rovinj-Rovigno
  • Odluka o dodjeli kazališta Gandusio na uporabu Pučkom otvorenom učilištu Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
  • Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Program građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa radi provedbe Sudske nagodbe
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2520/61)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenihgrađevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.7775/33)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2520/60)

  Akti Gradonačelnika

  • Zaključak o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Akcijskog plana ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Rovinju-Rovigno

  Dodaci 

  • Opći uvjeti isporuke komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
  • Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno

   


 • 14-2020 - 25.11.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Deklaracija o očuvanju i zaštiti urbanog prostora i prirodne baštine Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za četvrto tromjesečje 2020. godine
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu  poslova Ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o prihvaćanju Aneksa Ugovoru o prijenosu prava građenja na k.č. 10238 k.o. Rovinj
  • Suglasnost za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske ceste ŽC 5105 – izgradnje biciklističkih traka
  • Godišnji plana davanja koncesija za 2021. godinu
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2021. do 2023. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec rujan 2020. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec listopad 2020. godine
  • Zaključak za izdavanje Tabularne isprave radi uknjižbe pomorskog dobra (k.č. 9689/69 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o produljenju obrtu VLADO roka izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9138/13 i k.č.9138/14 i dio k.č.10309 k.o.Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10411 K.o.Rovinj)
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Izvješću o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno–obrazovnog rada u DV-GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2019./2020. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem planu i programu rada DV-GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2020./2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Plana i programa rada za pedagošku 2019./2020. godinu za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Plana i programa rada za pedagošku 2020./2021. godinu za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije „Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. – 2019. godine“

   


 • 13-2020 - 21.10.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja- Rovigno za 2020. godinu
  • Druge izmjena i dopuna Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za mjesec rujan 2020. godine
  • Odluka o utvrđivanju Prijedloga mreže osnovnih škola na području grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ – Giardino d’ infanzia italiano “Naridola“ Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu KAUFLAND HRVATSKA komanditno društvo za trgovinu Zagreb za izgradnju komunalne infrastrukture: dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno, 1. faza, dionica D 303 – ŽC 5096 te za izgradnju dijela prometnice unutar Poduzetničke zone Gripole-Spinè s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, na nekretninama označenim kao dio k.č. 8967/2, k.č. 8967/3 i dio k.č. 8968/2, sve k.o. Rovinj

   


 • 12-2020 - 07.10.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta „Duranka“ u Rovinjskom Selu na području grada Rovinja-Rovigno tipa operacije 2.1.2. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o prihvaćanju Ugovora o darovanju nekretnina označenih kao k.č. 8443/2 i k.č. 8440/4 obje k.o. Rovinj
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec srpanj 2020. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec kolovoz  2020. godine
  • Zaključak o produljenju Darku Ferenčeviću iz Rovinja vl. Uslužnog obrta »Adistra«, roka izgradnje i početka obavljanja djelatnosti na nekretnini označenoj kao k.č. 8910/7 k.o. Rovinj na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 2849/1 Z k.o. Rovinj)
  • Zaključak o otkupu dijela prometnice – Istarska ulica (dio k.č. 9143/2 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8523/3 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8523/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2645/2, k.č.2645/3, k.č.2645/4, k.č.2645/5 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/27 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10180/4 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9125/23 K.o. Rovinj)
  • Zaključka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

   

  Akti gradonačelnika 

   Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

   

  Akti Odbora za Statut, Poslovnik i propise – Atti del Comitato per lo Statuto, il Regolemento di procedura e le prescrizioni

  • Odluka o komunalnom redu – pročišćeni tekst
  • Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja-Rovigno – pročišćeni tekst

   

  Dodaci 

  • Opis projekta
  • Ugovor o darovanju

   


 • 11-2020 - 26.08.2020

  Akti gradonačelnika

  • Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika.
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu.

   


 • 10-2020 - 29.07.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
  • Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za mjesec srpanj i kolovoz 2020.
  • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim i zatvorenim parkiralištima grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni prometne signalizacije u gradu Rovinju-Rovigno, ulica G. Privileggio Pascia
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o načinu raspodjele/korištenja sredstava ostvarenih od zakupnine dijelova sportskih objekata koji se ne koriste za sportske aktivnosti klubova
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec lipanj 2020. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o sklopljenoj nagodbi u postupku izvlaštenja radi građenja građevine gospodarske namjene, pretežito za sport i rekreaciju – streljana – Turnina u Rovinju-Rovigno
  • Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa radi provedbe Geodetskog elaborata za formiranje građevne čestice na kojoj je sagrađena Osnovna škola Jurja Dobrile, sportska dvorana Valbruna i kotlovnica te provedbe presude Općinskog suda u Rovinju-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10332/1, k.č.10332/2, k.č.10333/1, k.č.10333/2 i k.č.10333/3 K.o. Rovinj)

  Akti gradonačelnika 

  •  Odluka o privremenom utvrđivanju osnovice za obračun plaće
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu

   


 • 9-2020 - 08.07.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. g.
  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o izgradnji spomen – obilježja hrvatskim braniteljima na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
  • Odluka o dopuni Odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec svibanj 2020. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9681/30 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8522/1 i k.č.8522/4 k.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (buduća k.č.9522/2, buduća k.č.9522/3 i dio buduće k.č.10379 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2646/5 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci 

  •  Popis nerazvrstanih cesta

   


 • 8-2020 - 21.05.2020

  Turistička zajednica Grada Rovinja-Rovigno

  • Statut Turističke zajednice Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 7-2020 - 20.05.2020

  Akti Gradskog vijeća

  • Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2020. do 2025.
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
  • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o provođenju projekta “Gradski vrtovi”
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec ožujak 2020. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec travanj 2020. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj-Rovigno u 2019. godini
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o produljenju trgovačkim društvima Miramare d.o.o. Rovinj i Meho gradnja d.o.o. Rovinj roka izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenja o razrješenju dosadašnjeg i imenovanje novog zamjenika predsjednice Odbora za proračun, financije i gradsku imovinu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

  Akti Gradonačelnika 

  •  Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o smjernicama rada u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno u stanju epidemije bolesti COVID-19
  • Odluka o privremenom utvrđivanju osnovice za obračun plaće
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu

  Akti Rubini d.o.o. Rovinj 

  • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu u zakup poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora u Rovinju – Rovigno

   


 • 6-2020 - 22.04.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o dopuni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje članova u Nadzorni odbor trgovačkog društva “Komunalni servis” d.o.o. Rovinj
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje člana u Nadzorni odbor trgovačkog društva “Istarski vodovod” d.o.o. Buzet
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje člana u Nadzorni odbor trgovačkog društva “IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV” d.o.o. Buzet

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu

   


 • 5-2020 - 17.04.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u tijelima gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o privremenom utvrđivanju osnovice za obračun plaće

  Dodaci 

  • Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području gradova Rovinj-Rovigno, Bale-Valle, Kanfanar i Žminj

   


 • 4-2020 - 31.03.2020

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o radnom i uredovnom vremenu upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na rad, odlaska s rada i izlazaka službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno tijekom radnog vremena
  • Pravilnik o postupku utvrđivanja i evidentiranja prekovremenog rada službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 3-2020 - 20.03.2020

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluku o organizaciji rada službenika i namještenika Grada Rovinja – Rovigno za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.

   


 • 2-2020 - 11.03.2020

  Akti Gradskog vijeća

  • Prestanak mirovanja vijećničkog mandata i prestanak mandata zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveti Vid-San Vein i Valbruna u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje vijećima nacionalnih manjina
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. Rovinj–Rovigno  kod Privredne banke d.d. Zagreb
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postaji Rovinj-Rovigno – Unitaˋ dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno i Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj-Rovigno- Comunitaˋdei vigili del fuoco territoriale Rovinj-Rovigno za izdavanje jamstva za zaduživanje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje 1. dodatka Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2019. godini
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Rovinja-Rovigno  za 2019. godinu
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2020 – 2023. godine
  • Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2019. godinu
  • Zaključak s kojim se prima na znanje Informacija o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2020. g.
  • Zaključak s kojim se prima na znanje Informacija o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program rada Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma između Grada Rovinja-Rovigno i Raiffeisenbank Austria d.d. radi rekonstrukcije zgrade na adresi Trg brodogradilišta 1., Rovinj
  • Zaključak o prihvaćanju načina uređenja imovinsko-pravnih odnosa radi rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene: rekonstrukcija i izgradnja ulice Valsaresi u Rovinju
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Tabularna isprava
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja

  Akti Gradonačelnika 

  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu
  • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višestambene zgrada u 2020. godini
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za socijalnu skrb
  • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2017.-2022.
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2020. godini

  Dodaci 

  • 1. dodatak Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe “Domenico Pergolis” Rovinj
  • Sporazum između Grada Rovinja-Rovigno i Raiffeisenbank Austria d.d. radi rekonstrukcije zgrade na adresi Trg brodogradilišta, Rovinj

   


 • 1-2020 - 29.01.2020

  Akti Gradonačelnika

  • Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Plan prijma u službu za 2020. godinu
  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika u gradu Rovinju-Rovigno za 2020. godinu

   


 • 13-2019 - 18.12.2019

  Akti Gradskog vijeća 

  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o socijalnoj skrbi
  • Odluka o visini spomeničke rente
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o uređenju biciklističke staze na Obali V. Nazora u Rovinju-Rovigno
  • Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Izvješće o stanju u prostoru Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2013.-2018. godine
  • Deklaracija o pismu namjere između Općine Piran-Pirano i Grada Rovinja-Rovigno radi podnošenja kandidature za Europsku prijestolnicu kulture
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019. Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola” Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020. Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj – Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Republici Hrvatskoj zastupanoj po Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola na nekretninama u suvlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 1797/1 u 3/4 dijela i dr. sve k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č.10293 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno u svrhu kompletiranja građevne čestice bez provedbe javnog natječaja

  Akti Gradonačelnika 

  •  Odluka o određivanju službenika za informiranje
  • Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda

  Dodaci 

  •  Kartografski prikaz obuhvata kulturno – povijesne cjeline Grada Rovinja-Rovigno
  • Prometni elaborat – Idejno rješenje biciklističke staze na Obali V. Nazora u Rovinju-Rovigno

   


 • 12-2019 - 26.11.2019

  Akti Gradskog vijeća 

  •  Odluka o gradskim porezima
  • Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Nacrta Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu u prvom čitanju
  • Zaključak o prihvaćanju Nacrta Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu u prvom čitanju
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Montepozzo – Laconovo u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojnog obrazovnog rada Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2018/2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Neven“ Rovinj-Rovigno za pedagošku 2019/2020. godinu
  • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Republici Hrvatskoj zastupanoj po Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola na nekretninama u suvlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 2132 u 2/3 dijela i dr. sve k.o. Rovinj)
  • Prestanak mirovanja mandata vijećnika i prestanak obnašanja dužnosti zamjenika
  • Rješenja o razrješenju i imenovanju u radnom tijelu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

  Akti Gradonačelnika

  •  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu

   


 • 11-2019 - 23.10.2019

  Akti Gradskog vijeća

  •  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine
  • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Suglasnost za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske ceste ŽC 5095 – izgradnje biciklističkih traka
  • Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju i zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio
  • Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju građevine javne i društvene namjene – bazena u sklopu bolnice prim. dr. Martin Horvat
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9865/8 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (12.06.2019.)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (01.08.2019.)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9835/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.1689/19 K.o. Rovinjsko Selo)
  • Zaključak o produljenju Darku Ferenčeviću iz Rovinja, u svojstvu vlasnika Uslužnog obrta »Adistra« roka izgradnje i početka obavljanja djelatnosti na nekretnini označenoj kao k.č. 8910/7 k.o. Rovinj na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“

  Akti Gradonačelnika 

  •  Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju

  Dodaci

  • Ugovor o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske  ceste ŽC 5095 – izgradnje biciklističkih traka
  • Ugovor o sufinanciranju i zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio

   


 • 10-2019 - 21.08.2019

  Akti Gradonačelnika

  • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višestambene zgrade u 2019. godini

   


 • 9-2019 - 21.08.2019

  Akti Gradonačelnika 

  • Prve izmjene Plana prijema u službu za 2019. godinu
  • Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

 • 8b-2019 - 24.07.2019

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o komunalnom redu
  • Odluka o službenoj odori i iskaznici komunalnog redara
  • Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja kamatne stope za kupnju prve nekretnine
  • Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno ili kojima Grad Rovinj-Rovigno upravlja te o korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za radne bilježnice i drugi obrazovni materijal u školskoj 2019./2020. godini
  • Odluka o izmjenama Odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno
  • Odluke o dodjeli nagrade, počasti i priznanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije “Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2018. godine“
  • Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prenamjene, privremenog korištenja i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno u 2018. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d’ infanzia italiano “Naridola“ Rovinj–Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj-Rovigno
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9835/2 K.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 1689/19 K.o. Rovinjsko Selo)
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava vlasništva
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10125/12 i k.č.10125/13 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o produljenju trgovačkom društvu ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING d.o.o. Rovinj roka izgradnje i početka obavljanja djelatnosti na nekretnini označenoj kao k.č. 8901/4 k.o. Rovinj na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe u postupku  koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Pazinu između Titan constructa d.o.o. iz Zagreba i Grada Rovinja-Rovigno“

  Dodaci 

  • Prijedlog sudske nagodbe

   


 • 8a-2019 - 24.07.2019

  Akti Gradskog vijeća

  • Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Pročišćeni tekst Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 7-2019 - 19.06.2019

  Akti Gradskog vijeća

  • Deklaracija u svezi zaštite prostora Grada od bespravne gradnje
  • Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o usvajanju Revidiranog „Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rovinja-Rovigno“ (Revidirani SEAP)
  • Odluka o donošenju Plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rovinja-Rovigno
  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni i dopuni prometne signalizacije u gradu Rovinju – Rovigno ulica Vijenac Braće Lorenzetto
  • Odluka o izmjeni i dopuni prometne signalizacije u gradu Rovinju-Rovigno, ulica Pusta
  • Suglasnost za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske  ceste  ŽC 5105 – izgradnje biciklističkih traka
  • Suglasnost za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Sanacije i zatvaranje prvog polja odlagališta komunalnog otpada „Lokva Vidotto“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
  • Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj – Rovigno – Giardino d’ infanzia italiano “Naridola“ Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“

  Akti Gradonačelnika

  •  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutranjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju

  Ostali akti – Altri atti

  •  Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju predsjednice Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju zamjenice predsjednice Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci – Allegati

  •  Revidirani Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rovinja-Rovigno
  • Plan prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 6-2019 - 23.05.2019

  Akti Gradskog vijeća – Atti del Consiglio municipale

  •  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sportskim građevinama
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2018. g.
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti javnih tržnica na malo
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti neprometne signalizacije
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti ukopa pokojnika
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti odlaganja građevinskog otpada
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti prijevoza robe u pješačkoj zoni
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim otvorenim površinama
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim zatvorenim površinama
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića “Neven“ Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia “Neven“ Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj – Biblioteca civica «Matija Vlačić Ilirik» Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o dodjeli prostora u Rovinjskom Selu na korištenje Dječjem domu Ruža Petrović iz Pule-Pola
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9373/3 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 2441/10 K.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco

  •  Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Suglasnost na Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2019. godini
  • Zakjlučak o utvrđenju limita cijene osnovnog modela službenog mobitela u 2019. godini

  Akti Komunalnog servisa d.o.o. – Atti del Servizio comunale s.r.l.

  •  Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno
  • Tržni red na tržnicama na malo u gradu Rovinju-Rovigno
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge neprometne signalizacije
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
  • Opći uvjeti pružanja komunalne usluge odlaganja građevnog materijala
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge prijevoza robe u pješačkoj zoni
  • Opći uvjeti o korištenju usluga parkiranja na uređenim javnim otvorenim parkiralištima
  • Opći uvjeti o korištenju usluga parkiranja na uređenim javnim zatvorenim parkiralištima

   


 • 5-2019 - 24.04.2019

  Akti Gradonačelnika 

  • Djelomična suglasnost na Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o lokacijama i uvjetima na javnim i zelenim površinama za rekreativno vođenje pasa bez povodca, plažama na kojima je moguće voditi pse na kupanje i parkovima za pse
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

  Akti Komunalnog servisa d.o.o.

  •  Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci

  •  Lokacije na kojima se psi ne moraju voditi na povodcu i plaže na koje posjednici mogu voditi pse na kupanje – karta grada sa označenim lokacijama

   


 • 4-2019 - 28.03.2019

  Akti Gradonačelnika

  •  Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2017. do 2022. godine

   


 • 3-2019 - 27.03.2019

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2018. godinu
  • Zakjučak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj-Rovigno u 2018. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Citta’ di Rovinj-Rovigno, za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Universita’ popolare aperta della Citta’ di Rovinj-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Neven Rovinj -Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila», Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi“ Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Nazor», Rovinj – Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o prestanku rada Područne škole Mondelako
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
  • Odluka o dodjeli pojedinih prostorija u zgradi Doma kulture u Rovinjskom Selu na korištenje Mjesnom odboru Rovinjsko Selo, na adresi Matka Laginje 2
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10182 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8824/3 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 8824/3 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10181 K.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9689/65 K.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10124/2 K.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10111/4 K.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10268/2 k.o. Rovinj)
  • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Republici Hrvatskoj zastupanoj po Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola na nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva između Ferrara Marise i Grada Rovinja-Rovigno na nekretninama trenutno u suvlasništvu stranaka (k.č. 10296 i k.č. 10297 k.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnika 

  •  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2019. godini
  • Druge izmjene Pravilnika o službenim putovanjima

  Dodaci 

  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu

   


 • 2-2019 - 19.02.2019

  Akti Gradonačelnika 

  •  Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu

   


 • 1-2019 - 30.01.2019

  Akti Gradskog vijeća 

  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2019. godini za redovan rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Okvirnog sporazuma o zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio
  • Odluka o sportskim građevinama
  • Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
  • Odluka o komunalnim djelatnostima
  • Odluka o komunalnom doprinosu
  • Odluka o raspolaganju pokretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2018. godini
  • Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine označene kao k.č. 8623/2 k.o. Rovinj na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za rekonstrukciju pristupne prometnice zone „Delfin“
  • Zaključak za otkup nekretnine označene kao k.č. 8649/1 k.o. Rovinj
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10161 K.o.Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Odluka o ukidanju nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9953/6 K.o. Rovinj)
  • Tabularna isprava za upis pomorskog dobra
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plan i program aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2019. godinu

  Akti Gradonačelnika 

  • Plan nabave robe, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
  • Plan prijema u službu za 2019. godinu

  Dodaci 

  • Okvirni sporazum o zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2018. godini

   


 • 14-2018 - 12.12.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Druge izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2018. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
  • Odluka o komunalnoj naknadi
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
  • Odluka o povećanju temeljnog kapitala i o izmjeni izjave o osnivanju trgovačkog društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o suglasnosti za provedbu projekta opremanja dječjeg igrališta u Rovinjskom Selu na području Grada Rovinja-Rovigno za provedbu tipa operacije 2.1.2 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2019. godinu

  Akti Gradonačelnika 

  • Rješenje o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu 

  Dodaci 

  • Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja (Klasa: 302-01/18-01/71, Urbroj: 2171-01-06-18-4) unutar  operacije 2.1.2. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

   


 • 13a-2018 - 22.11.2018

  Akti Gradonačelnika 

  •  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

   


 • 13-2018 - 21.11.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Zaključak o prihvaćanju Nacrta Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu u prvom čitanju
  • Zaključak o prihvaćanju Nacrta Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu u prvom čitanju
  • Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
  • Rješenja o razrješenjima i imenovanjima u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno“
  • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno“
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojnog obrazovnog rada Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2017/2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2017./2018. Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Neven“ Rovinj-Rovigno za pedagošku 2018/2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno  za pedagošku  godinu 2018./2019.
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č.7860/4 i dio k.č.7860/8 k.o. Rovinj)
  • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Skopljak Vlasti iz Rovinja-Rovigno, Omladinska 27 i dr.
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9414/2, k.č.9413/2 i k.č.9413/1 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2089/27, k.č.2089/30, k.č.2089/34, k.č.2090/100, k.č.10111/1 i k.č.10111/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9677/7 K.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10235 K.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnika 

  •  Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika u Gradu Rovinju-Rovigno za 2018. godinu
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda

   


 • 12-2018 - 24.10.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika
  • Rješenja o razrješenjima i imenovanjima u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
  • Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina  na sustav javne odvodnje Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske  ceste  ŽC 5095 s uređenjem biciklističke trake
  • Odluka o prijenosu prava građenja na k. č. 10238 k.o. Rovinj u korist trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. Rovinj
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije opasnih mjesta na kojima će se ugraditi svjetlosni LED markeri na pješačkim prijelazima u Rovinju-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o radu Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone Gripole-Spinè
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno objavljenom 13. srpnja 2018. godine
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno objavljenom 17. rujna 2018. godine
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9122/53 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8556/130 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (zgr.č. 2623/2 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.1689/54 K.o. Rovinjsko Selo)
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva

  Akti Gradonačelnika

  • Druge izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

  Dodaci 

  •  Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno
  • Ugovor o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske ceste  ŽC 5095 Rovinj-Valalta-biciklističke trake
  • Ugovor o osnivanju prava građenja
  • Ugovor o prijenosu prava građenja

   


 • 11-2018 - 01.10.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci  

  • Dokumentacija sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 27/2018):
  • Kopija katastarskog plana/očitovanje DGU o dostavljenim podacima – www.katastar.hr
  • Zemljišnoknjižni izvadci, Posjedovni listovi – www.oss.uredjenazemlja.hr, www.katastar.hr
  • Uvjerenja upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izadavanje akata Grada Rovinja-Rovigno nalaze li se predmetne čestice izvan granica građevinskog područja
  • Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba o podnesenim zahtjevima za povrat oduzete imovine
  • Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o.
  • Očitovanje Hrvatskih voda
  • Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, jesu li predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja,
  • Uvjerenja Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno
  • Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje
  • Popis priloga iz detaljne razrade Programa
  • PRILOG 1: Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske po katastarskim općinama
  • PRILOG KKP-1: Kopija katastarskog plana – poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Rovinj-Rovigno
  • PRILOG 2: Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske po katastarskim općinama koje se nalaze u području Nature 2000.
  • PRILOG KKP-2: Kopija katastarskog plana – dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Rovinj-Rovigno
  • PRILOG KKP-3: Kopija katastarskog plana – površine određene za zakup na 25 godina za grad Rovinj-Rovigno
  • PRILOG KKP-4: Kopija katastarskog plana – površine određene za povrat za grad Rovinj-Rovigno
  • Suglasnost Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske Klasa: 945-01/18-01/493, Ur.broj: 525-07/1790-18-5 od 13. rujna 2018. Godine

   


 • 10-2018 - 19.09.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o zaštiti na radu
  • Zaključak o utvrđenju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2018. Godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u tijelima gradske uprave grada Rovinja – Rovigno

  Dodaci – Allegati

  •  Tablični prikaz Prvih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova u usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2018. Godinu

   


 • 9-2018 - 27.07.2018

  Akti Gradonačelnika 

  • Zaključak o izmjenama i dopunama naknade usluge parkiranja

 • 8-2018 - 18.07.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2018. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
  • Odluke o dodjeli nagrada, počasti i priznanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno,
  • Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i opremanje polivalentne dvorane Doma kulture u Rovinjskom Selu“ na području Grada Rovinja-Rovigno unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.“
  • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Područni vrtić u Rovinjskom Selu“ na području Grada Rovinja-Rovigno unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.“
  • Zaključak za otkup prometnica u vlasništvu trgovačkih društava Maistra d.d. Rovinj te Adris grupa d.d. Rovinj: područje DPU turističke zone Monte Mulini, cesta Monvi-Škaraba te pristupna cesta za Pročistač Cuvi
  • Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju uređenja i prenamjene objekta u Rovinju, Zagrebačka 10
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Ispravak Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 9517/8 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije “Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2017. godine“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2017. godinu

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o korištenju GPS sustava
  • Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora
  • Pravilnik o zaštiti pojedinca u svezi s obradom njegovih osobnih podataka
  • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga izmjene i dopune usluga parkirališta od gradskog trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj

  Akti Mjesnog odbora Rovinjsko Selo 

  •  Rješenje o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo

  Dodaci 

  •  Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja (Klasa: 023-01/18-01/123, Urbroj: 2171-01-06-18-4) unutar Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
  • Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja (Klasa: 601-01/18-01/14, Urbroj: 2171-01-09-01/1-18-4) unutar Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
  • Sporazum o sufinanciranju uređenja i prenamjene objekta u Rovinju, Zagrebačka 10

   


 • 7-2018 - 06.06.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Zaključak o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

  Akti Gradonačelnika 

  •  Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovigno
  • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” Rovigno
  • Odluka o zabrani uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti
  • Odluka o zaštiti nepušača

 • 6-2018 - 22.05.2018

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u tijelima gradske uprave grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok
  • Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Izmjene Pravilnika o službenim putovanjima


 • 5-2018 - 09.05.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o nagradi, počastima i priznanjima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok u Rovinju
  • Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Rovinjsko Selo
  • Odluka o uređenju prometa unutar naselja Centener u Rovinju
  • Odluka o uređenju kružnog raskrižja u naselju Monfiorenzo u Rovinju
  • Odluka o dopuni prometne regulacije na raskrižju ulica Istarska – Pietra Kandlera – Giovanni Dapiran u Rovinju
  • Odluka o posebnim tehničkim mjerama za sigurnost pješaka u blizini škola i dječjih vrtića u Rovinju
  • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2017. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju šetališta ispred hotela „Park“ na nekretnini označenoj kao k.č. 10105/5 k.o. Rovinj
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju šetališta i bazenske tehnike postojećeg bazena „Delfin“ na nekretnini označenoj kao k.č. 10105/4 k.o. Rovinj
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju javne rasvjete Šetališta Vijeća EU
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9865/10 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 9481 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđivanju teksta Aneks Ugovoru o kupoprodaji nekretnina Klasa: 944-01/07-01/74, Ur.broj: 2171/01-3/03/07-15 od 13. prosinca 2007. godine sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno, kao prodavatelja i Maistra d.d. Rovinj, kao kupca
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č. 1747 k.o. Rovinjsko Selo)
  • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovigno“

  Akti Gradonačelnika 

  • Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
  • Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno

  Akti Komunalnog servisa d.o.o.

  •  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci 

  •  Aneks Ugovoru o kupoprodaji nekretnina Klasa: 944-01/07-01/74, Ur.broj: 2171/01-3/03/07-15 od 13. prosinca 2007. godine sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno, kao prodavatelja i Maistra d.d. Rovinj, kao kupca

 • 4-2018 - 21.03.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveti Vid-San Vein i Valbruna u Rovinju
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Rovinja-Rovigno  za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Zaključak o pristupanju Grada Rovinja-Rovigno Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije, te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj-Rovigno u 2018. godini
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja objekata javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj – Biblioteca civica «Matija Vlačić Ilirik» Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della città di Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Citta’ di Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o aktivnostima za pripremu turističke sezone u 2018. godini
  • Rješenje o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Promet imovine

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o imenovanju ovlaštenika zaštite na radu
  • Odluka o imenovanju Povjerenika radnika za zaštitu na radu
  • Odluka o razrješenju članice Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare “Juraj Dobrila”
  • Odluka o imenovanju članova odbora za zaštitu na radu
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2018. godini
  • Odluka o osnivanju Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno
  • Prva dopuna Plana prijma u službu za 2018. godinu
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izlaganja umjetničkih slika i radova, fotografija, razglednica te izvornih rovinjskih i istarskih suvenira na javnoj površini
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga izmjene i dopune usluga parkirališta

  Dodaci 

  • Nacrt Ugovora o korištenju prostora (Grad Rovinj-Rovigno i Muzej Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Prilog – naprave za izlaganje robe

   


 • 3-2018 - 07.02.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Statut Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2018. godini za redovan rad političkih stranaka zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trga u Rovinjskom Selu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Promet imovine

  Akti Gradonačelnika 

  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu

   


 • 2-2018 - 01.02.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2017. – 2022. godine
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2017. godini
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2017. godini

  Akti Gradonačelnika

  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2018 godinu
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

   


 • 1-2018 - 17.01.2018

  Akti Gradonačelnika 

  •  Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
  • Odluka o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2018. godinu
  • Plan prijma u službu za 2018. godinu

   


 • 12-2017 - 20.12.2017

  Akti Gradskog vijeća

  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje poslova utvrđivanja i naplate poreza Istarskoj županiji – Regione Istriana
  • Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno i s tim u vezi IV. Izmjena  i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o javnim površinama
  • Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o naknadi za korištenje zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja
  • Odluka o provedbi projekta zamjene pokrova koji sadrže azbest na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za mandatno razdoblje 2017.- 2021.
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za razdoblje od 2018. do 2020. godine
  • Odluka o pokretanju postupka promjene Statuta Grada Rovinja-Rovigno i pristupanju raspravi
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o prohvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2018. godine
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova uprave – direktore trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor člana uprave trgovačkog društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.
  • Zaključak o primanju na znanje informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
  • Zaključak o davanju Suglasnosti za sklapanje Nagodbe u postupku izvlaštenja radi izgradnje prometnice unutar gospodarske zone Gripole – II faza s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom
  • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Bajić Goranki iz Rovinja, Omladinska 18 i dr. na nekretnini u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 8543/30 K.o. Rovinj)
  • Zaključak za otkup zgrade Doma kulture i okolnog zemljišta u Rovinjskom Selu na adresi Trg Matka Laginje 2

  Akti Gradonačelnika  

  • Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za socijalnu skrb

   


 • 11-2017 - 29.11.2017

  Akti Gradskog vijeća

  • Izvješće o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
  • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Odluka o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda ulice G. Giorgeri u naselju Centener u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o uključivanju Grada Rovinja-Rovigno u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje – POS
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» Rovinj-Rovigno – Giardino e nido d’infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno za pedagošku godinu 2016./2017.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» Rovinj-Rovigno – Giardino e nido d’infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno za pedagošku godinu 2017./2018.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2016./2017. Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno  za pedagošku  godinu 2017./2018.

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o imenovanju stručnjaka zaštite na radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 10-2017 - 18.10.2017

  Akti Gradskog vijeća

  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2017.godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2017.g.
  • Odluka o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama Odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama Odluke o gospodarenju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Odluka o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima
  • Odluka o uvjetima i načinu sufinaciranja obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o mirovanju mandata vijećnika Klaudia Poropata
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2016.godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2017.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2016.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2016.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2016.godinu
  • Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene Statuta Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 2476/8 k.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10125/10 k.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9691/8, k.č.9691/9 i k.č.9710/7 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10158 k.o.Rovinj u 79/97 dijela)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8453/23 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10125/10 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

  Akti Gradonačelnika 

  • Prve izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja – Rovigno za 2017.godinu

   


 • 9-2017 - 20.09.2017
  • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva
  • Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
  • Pravilnik o prvim dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Izmjena Pravilnika o kriterijima i uvjetima za dodjelu jednokratne pomoći za stručno usavršavanje djelatnika gradske uprave
  • Druge izmjene Plana prijma u službu za 2017.godinu

 • 8-2017 - 18.08.2017

   

  • Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu
  • Prve izmjene Plana prijma u službu za 2017.godinu

 • 7-2017 - 26.07.2017
  • Akti Gradskog vijeća
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima
  • Odluka o gradskim porezima
  • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
  • Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu poslova Ureda i pravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije „Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. – 2016.godine
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2017.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2016.g.
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila» Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Nazor» Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana ‘’Bernardo Benussi’’ Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice – Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia „Neven” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2017.godine
  • Promet imovine
  • Promet imovine
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o utvrđivanju kriterija natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu

 • 6-2017 - 12.07.2017
  • Akti Gradskog vijeća
  • Rješenja o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu
  • Odluka o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno

 • 5-2017 - 20.06.2017
  • Akti Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju Mandatnog povjerenstva
  • Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata, te utvrđivanje predsjedatelja sjednice do izbora predsjednika Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
  • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu upravnih tijela Grada Rovinja – Rovigno

 • 4-2017 - 12.06.2017
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o posebnom ispitu za vozače autotaksi vozila
  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2017.godinu
  • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u gradu Rovinju-Rovigno
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o davanju ovlaštenja za potpisivanje Elvisu Prencu

 • 3-2017 - 21.03.2017

  Akti Gradskog vijeća

  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o donošenju trećih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno s odredbama za provođenje
  • Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o.
  • Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2017. godinu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja objekata javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije, te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj-Rovigno u 2017.g.
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 1 lokalnog linijskog prijevoza
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 2 lokalnog linijskog prijevoza
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 3 lokalnog linijskog prijevoza
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog održavanja na području Grada Rovinja–Rovigno,
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije na području Grada Rovinja–Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za drugo polugodište 2016. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della città di Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della città di Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o nalazu Državne revizije o radu vijećnika Bruna Poropata
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Nagodbe u postupku izvlaštenja za potrebe rekonstrukcije i izgradnje javne prometne površine – nerazvrstane ceste i parkirališta u zoni Saline u Rovinju-Rovigno, s izgradnjom oborinske odvodnje i javne rasvjete
  • Promet imovine

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o izdavanju upozorenja, novčane kazne i obaveznog prekršajnog naloga te vođenja središnje evidencije prekršaja
  • Pravilnik o službenoj odjeći, iskaznici i oznaci komunalnog redara
  • Plan prijema za stručno osposobljavanje za rad u 2017. godini
  • Odluka o kriterijima, mjerilima I načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2017. godini
  • Druge izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Ureda gradskog vijeća i gradonačelnika

 • 2-2017 - 08.02.2017
  • Akti Gradonačelnika
  • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Odluka o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2017. godinu
  • Zaključak o donošenju Plana nabave, roba i radova i usluga za 2017.godinu

 • 1-2017 - 04.01.2017
  • Akti Gradonačelnika
  • Plan prijama u službu za 2017. god.

 • 11-2016 - 21.12.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019.g.
  • Program rada Gradonačelnika i gradske prave Grada Rovinja-Rovigno za 2017.g.
  • Odluka o izvršavanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2017.g.
  • Odluka o sufinanciranju izgradnje ŽCGO “Kaštijun”
  • Odluka o izmjenama Odluke o osnivačkim pravima i obvezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj Delibera di modifiche alla
  • Odluka o komunalnom redu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničkog mandata
  • Rješenje o razrješenju potpredsjednice Odbora za sport
  • Rješenje o razrješenju člana Odbora za sport
  • Rješenje o imenovanju potpredsjednika Odbora za sport
  • Rješenje o imenovanju člana Odbora za sport
  • Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za sport
  • Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za sport
  • Zaključak o iznimnom prihvaćanju bjanko zadužnice kao sredstva osiguranja plaćanja zakupnine prilikom produženja ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o kupnji nekretnine
  • Zaključak o utvrđivanju najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevinske čestice bez provedbe javnog natječaja
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja kulturno umjetničkog amaterizma
  • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u tijelima gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o stavljanju van snage Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2017.godinu

   


 • 10-2016 - 25.11.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok u Rovinju-Rovigno
  • Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10027/2 k.o. Rovinj)
  • Tabularna isprava
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2015./2016. Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno za pedagošku godinu 2016./2017.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno – Istituzione prescolare giardino e nido d’infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno, za pedagošku godinu 2015./2016.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno – Istituzione prescolare giardino e nido d’infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno, za pedagošku godinu 2016./2017.
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za socijalnu skrb

 • 9-2016 - 21.11.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Pravilnik o korištenju vozila za službene potrebe Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o kriterijima i uvjetima za dodjelu jednokratne pomoći za stručno usavršavanje djelatnika gradske uprave
  • Pravilnik o službenim putovanjima
  • Prve izmjene pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalne i opće poslove

 • 8-2016 - 26.10.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj–lipanj 2016. godine
  • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2016.g.
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2016. godinu
  • Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Rovinja-Rovigno od 2016. do 2017. godine
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja nerazvrstane ceste u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije dijela Rovinjske ulice u Rovinjskom Selu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete u Rovinjskom Selu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ulice Centener u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9680/8 k.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9681/7 k.o. Rovinj)
  • Odluka o o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu građenja građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava 20 kV kabel TS Škver – TS Hotel Park (buduća) – TS ACI Marina (buduća) – K.S. (u 20 kV kabelu TS Nautički centar – TS Monte Mulini), 3. skupine
  • Odluka o prihvaćanju investicije TD Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.
  • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa vezanih za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV ROVINJ u predjelu Cuvi u Rovinju-Rovigno između Grada Rovinja-Rovigno, Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula i Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj
  • Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevne čestice bez provedbe javnog natječaja (k.č. 8410/6 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevne čestice bez provedbe javnog natječaja (k.č. 9425/3 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (zgr.č. 89/11 k.o. Rovinjsko Selo)
  • Zaključak kojim se prima na znanje Informacija iz Općinskog državnog odvjetništva Pula-Pola
  • Tabularna isprava
  • Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničkog mandata
  • Akti gradonačelnika
  • Zaključak o ovlaštenju za potpisivanje isprava
  • Zaključak o ovlaštenju za potpisivanje akata i isprava
  • Rješenje o imenovanju voditeljice Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju Prvih izmjena i dopuna Planu nabave robe, radova i usluga za 2016.godinu
  • Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Grada Rovinja – Rovigno

 • 7-2016 - 29.07.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske prave za 2016.godinu
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivačkim pravima i obavezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj-Rovigno
  • Odluka o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Tabularna isprava u korist Ernestine Bernazza Pizzaballa iz Italije, Torino, Pietro Mascagni 2/C
  • Tabularna ispava u korist trgovačkog društva Maistra d.d., Obala V.Nazora 6, Rovinj
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 09. lipnja 2016.godine
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 30. lipnja 2016.godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju informacije o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g.,
  • Zaključak o prihvaćanju informacije o radu Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2015. godinu
  • Odluka o prijenosu ostvarenog gubitka za 2015.g
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno
  • Prva izmjena Plana prijma u službu za 2016.g.

 • 6-2016 - 21.07.2016
  • Akti Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • Ispravak
  • Akti Gradonačelnika
  • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za izgradnju i održavanje objekata
  • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun, gospodarstvo i europske fondove
  • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 • 5-2016 - 15.06.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Odluka o pristupanju “Novom integriranom Sporazumu Gradonačelnika o klimi i energiji“
  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2016-2017. godine
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ulice Stanka Pauletića u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2016. do 2019. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2016. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o rješavanju imovinsko pravnih odnosa vezano za izgradnju novog hotela Park
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Tabularna isprava
  • Akti Komunalnog servisa
  • Opći uvjeti o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno

 • 4-2016 - 25.05.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis” Rovinj-Rovigno
  • Akti Gradskonačelnika
  • Pravilnik o održavanju elektroničkih sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva “ISTARSKI VODOVOD“ d.o.o. Buzet
  • Obavezne upute za izradu pravilnika o upisu djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić i jaslice „Neven” Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” Rovigno i Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovigno
  • Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne potrojbe Rovinj-Rovigno u 2016.godini
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2016.godinu
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2016.godini
  • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

 • 3-2016 - 04.05.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i popravka komunalne opreme na području Grada Rovinja–Rovigno
  • Izmjene i dopune Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja–Rovigno
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu nasipavanja javnih putova na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ceste za Monsenu u Rovinju-Rovigno, k.č. 10009/1, 10013/3 k.o. Rovinj-Rovigno
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi
  • Zaključak o prihvaćanju nacrta Odluke o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno – prvo čitanje
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2015. godini
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o provođenju dvojezičnosti na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o aktivnostima za pripremu turističke sezone 2016. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja – Rovigno za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
  • Akti Gradonačelnika
  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva ”IVS – Istarski vodozaštitni sustav” d.o.o. Buzet
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „Komunalni servis” d.o.o. Rovinj
  • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa unaprjeđenja života osoba starije životne dobi
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2016.godinu
  • Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno
  • Odluka o izmjenama Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

 • 2-2016 - 02.03.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2016. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja- Rovigno za 2016.godinu
  • Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o primanju na znanje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Rubini” d.o.o. Rovinj
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2015. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Naz
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana «Bernardo Benussi»
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila»
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2016.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o. Rovinj za 2016.g.
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne i bagatelne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2016.g.
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje
  • Zaključak o utvrđivanju Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.godinu
  • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora trgova društva „Rubini” d.o.o.
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovn prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Akt Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • Ispravak
  • Akt Vijeća albanske nacionalne manjine
  • Statutarna odluka o izmjeni Statuta Vijeća albanske nacionalne zajednice

 • 1-2016 - 22.02.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizacija radnih mjesta gradske uprave
  • Plan prijama u službu za 2016. god.

 • 1a-2016 - 22.02.2016
  • Akti Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o postupanju upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o imenovanju Komisije za analizu i prvu procjenu šteta od nevremena na javnim, zelenim i parkirališnim površinama i infrastrukturi
  • Zaključak o imenovanju Komisije za analizu i prvu procjenu šteta od nevremena na nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o imenovanju Komisije za analizu i prvu procjenu šteta od nevremena na lučkoj infrastrukturi

 • 12-2015 - 18.12.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2016.g. i Projekcije za 2017. i 2018.g.
  • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.
  • Odluka o pristupanju grada Rovinja-Rovigno Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) “Sjeverni Jadran”
  • Odluka o osnivanju i pristupanju Grada Rovinja-Rovigno udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
  • Djelomična Odluka o davanju koncesije na turističkom zemljištu na području turističkog naselja Amarin trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj
  • Odluka o sklapanju ugovora te izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Valalta d.o.o. Rovinj za uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste na području Saline u
  • Rovinju-Rovigno
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Tabularna isprava
  • Akti gradonačelnika
  • Prva izmjena Plana prijma u službu za 2015.godinu

 • 11-2015 - 27.11.2015
  • Akti Odbora za Statut, Poslovnik i propise
  • Statut Grada Rovinja-Rovigno (pročišćeni tekst)
  • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno (pročišćeni tekst)

 • 10-2015 - 20.11.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godine
  • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2015. godine
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije dijela Omladinske ulice, od križanja s ulicom S.Radića do križanja s Zagrebačkom ulicom i održavanja dijela poljskog puta Turnina-Val di Nada u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja građevina za odvodnju otpadnih -oborinskih voda sa ceste u naselju Valbruna 2 sjever i naselju Centener u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno za 2014./2015. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno za pedagošku 2015./2016.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2014./2015. godinu Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno za pedagošku 2015./2016. godine
  • Akti gradonačelnika
  • Plan prijema za stručno osposobljavanje za rad u 2015. godini
  • Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
  • Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva
  • Zaključak o utvrđenju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja – Rovigno za 2015. godinu

 • 9-2015 - 30.10.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Treće izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Druge izmjene i treće dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske prave za 2015.g.
  • Izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2015.g.
  • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
  • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Odluka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Promet imovine
  • Rješenje o razrješenju člana Odbora za sport
  • Rješenje o imenovanju člana Odbora za sport
  • Zaključak o prijedlogu imenovanja doktora medicine za obavljanje poslova mrtvozorstva na području Istarske županije
  • Akt Vijeća albanske nacionalne manjine
  • Statutarna odluka o izmjeni Statuta Vijeća albanske nacionalne zajednice

 • 8-2015 - 25.09.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2015.godinu
  • Druge dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2015.godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
  • Zaključak o prihvaćanju porezne nagodbe
  • Akt Gradonačelnika
  • Rješenje o imenovanju predsjednica i jednog člana Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Grada Rovinja-Rovigno
  • Akt “Odvodnje Rovinj-Rovigno”d.o.o
  • Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga javne odvodnje
  • Akti Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj
  • Opći uvjeti o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Opći uvjeti o privremenom zadržavanju parkiranih vozila na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno

 • 7-2015 - 14.08.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju sudske nagodbe u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
  • Akt gradonačelnika
  • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva

 • 6-2015 - 31.07.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Štanga u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut TOŠ Bernardo Benussi,
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Jurja Dobrile,
  • Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti dekorativne javne rasvjete
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu «Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre» za 2014. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća poslovanja Rubini d.o.o. za 2014.g.,
  • Zaključak o davanju odobrenja za zamjenu nekretnina. Conclusione sulla concessione del consenso di permuta di immobili
   Akt gradonačelnika
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture nerazvrstane ceste: Ulica I.M.Ronjgova

 • 5-2015 - 26.06.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU-a turističke zone Valalta
  • Odluka o uređenju prometa na užem području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila na području grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Plana proširenog dijela gradskog groblja Laste u Rovinju-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Plana poslovanja Rubini d.o.o. za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Valbrune sport d.o.o. za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i Programa rada Valbrune sport d.o.o. za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportskog saveza grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Zaključak o poništenju postupka izbora članova za Savjet mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola” Rovinj-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020.
  • Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Strategije razvoja grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015. – 2020.

 • 4-2015 - 30.04.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2015.godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
  • Odluka o pristupanju Udruzi bratimljenih gradova Europske unije „The Douzelage“
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i građevina za odvodnju oborinskih voda ulica: Luje Adamovića, Franje Iskre i Stjepana Radića
  • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti redovitog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu održavanja asfaltnih površina
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za godinu 2015. g.
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za razdoblje od 2015. do 2017. godine
  • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za 2015. godinu
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena Statuta Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2014. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno za 2014. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2014.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Rovinj – Rovigno za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj d.o.o. Rovinj za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2015.g.
  • Tabularna isprava
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2015.godini
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2015.godinu
  • Zaključak o utvrđivanju Plana nabave roba, radova i usluga za 2015.godinu
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2015. godinu
  • Plan prijma u službu za 2015.

 • 3a-2015 - 15.04.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o visini troškova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
  • Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila

 • 3-2015 - 08.04.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o skraćenom postupku za prestanak postojanja udruge Lokalna akcijska grupa Rovinjštine
  • Odluka o pristupanju Grada Rovinj-Rovigno Lokalnoj akcijskoj grupi ˝Južna Istra˝

 • 2-2015 - 20.03.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2015.g. i Projekcije za 2016. i 2017.g.
  • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj-prosinac 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2014.g. i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu

 • 1-2015 - 27.02.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o trećoj izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
  • Odluka o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u javnoj upotrebi
  • Zaključak o poništenju postupka izbora članova za Savjet mladih grada Rovinja-Rovigno i o pokretanju novog postupka
  • Zaključak o provedbi mjera za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o postupanju upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenja Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne i bagatelne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2015.g.

 • 11-2014 - 19.12.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Rovinja-Rovigno
  • Prve izmjene i dopune posebnog popisa arhivskog i registraturnog gradivaGrada Rovinja-Rovigno koji je sastavni dio pravilnika o zaštiti i obradi popisaarhivskog i registraturnog gradiva Grada Rovinja-Rovigno
  • Poseban popis gradiva Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđivanju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja–Rovigno za 2014.godinu

 • 10-2014 - 18.12.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Treće izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Druge izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2014.g.
  • Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa predstavničkih i izvršnih tijela gradske samouprave i drugih korisnika Proračuna grada Rovinja-Rovigno u prvom tromjesečju 2015.g.
  • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2014.g.
  • Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
  • Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone Gripole-Spine’
  • Odluka o dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojim se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste dijela Ulice S.Radića od Ulice S.Pauletića do Ul. Prve istarske brigade
  • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru
  • Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma u postupku izvlaštenja za potrebe izgradnje južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Mulini s oboriskom odvodnjom
  • Odluka o sklapanju ugovora te izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju komunalne infrastrukture (Pristupna cesta za hotel Park /os 260/)
  • Odluka o sklapanju ugovora te izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za rekonstrukciju komunalne infrastrukture (Pristupna cesta za hotel Monte Mulini /os 120/)
  • Zaključak o otkupu građevinskog zemljišta
  • Tabularna isprava
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno

 • 9-2014 - 15.10.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Druge izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2014.g.
  • Odluka o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o nerazvrstanim cestama
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o povjeravanju obavljanja poslova iz nadležnosti Istarske županije na Grad Rovinj-Rovigno (naknada za troškove ogrjeva)
  • Zaključak o prihvaćanju i objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
  • Akt Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i opće poslove
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu – pročišćeni tekst

 • 8-2014 - 15.10.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2014.g.
  • Odluka o osnivanju Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o gospodarenju nekretnina grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja dijela Ulice S.Radića i dijela Ulice L. Adamovića s pratećim objektima odvodnje oborinskih voda
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića i jaslica „Neven“ za pedagošku 2013./2014.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica „Neven“ za pedagošku 2014./2015.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za pedagošku 2013./2014.godinu Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ za pedagošku 2014./2015.godinu
  • Akti Gradonačelnika
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za opoziv i izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga” d.o.o. Buzet
  • Rješenje o prijedlogu za imenovanje predsjednika Skupštine trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Rovinju-Rovigno

 • 7-2014 - 01.08.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Odluka o donošenju izmjena i dopuna UPU turističke zone Valalta
  • Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ od 1995. do 2013. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno za 2013.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave zarazdoblje siječanj-lipanj 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Valbruna sport d.o.o. za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju finacijskog izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2013.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o ostvarenim rezultatima u turističkoj sezoni 2013.g.
  • Tabularna isprava
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
   Akti Gradonačelnika
  • Zaključak o podnošenju inicijative i o prijedlogu sazivanja Skupštine trgovačkog društva „Komunalni servis“ d.o.o.
  • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za urbanu estetiku
   Akti Mjesnog odbora Rovinjsko selo
  • Pravila Mjesnog odbora Rovinjsko selo
  • Pravilnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko selo

 • 6-2014 - 27.06.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju DPU-a turističke zone Monte Mulini
  • Odluka o dopuni djelatnosti Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o.
  • Odluka o drugoj izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o osnivanju i imenovanju članica/članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
  • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu, u svrhu izgradnje kanalizacije fekalnih voda po projektu Rekonstrukcije obalnog kolektora dionice Valdibora-Škver, rekonstrukcija crpne stanice Kino i crpne stanice Škver, te izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne stanice Škver do Ronjgove ulice
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2013.
  • Tabularna isprava
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga za zaključenje Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina
  • Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno
  • Akti gradonačelnika
  • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ovlaštenih zastupnika Grada Rovinja-Rovigno u Skupštinu trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o.
  • Rovigno Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj-Rovigno
  • Odluka o radnom vremenu upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu.

 • 4-2014 - 28.03.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja južne luke Sveta Katarina u Rovinju-Rovigno
  • Statutarna Odluka o osnivanju Mjesnog odbora Rovinjsko Selo
  • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
  • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje vodovodne mreže dijela ul. Vijenca braće Lorenzetto
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja prometnica na području Grada Rovinja-Rovigno za godinu 2014.
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Tabularna isprava
  • Tabularna isprava
  • Tabularna isprava
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2013. g. i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa rada Valbruna sport d.o.o. za 2014.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Rovinja-Rovigno, grada Rovinja-Rovigno za 2012. i 2013. g.
  • Akti Gradonačelnika
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2014.godinu
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2014.godini
  • Odluka o izmjenama i dopunama statuta dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

 • 3-2014 - 06.03.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana Uređenja gospodarske zone Gripoli-Spine’
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2014.godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • “Mirna” – zaključak
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja -Rovigno za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju donacije
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Akti Gradonačelnika
  • Rješenje o imenovanju komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno

 • 5-2014 - 06.03.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo
  • Zaključak za zaključenje sudske nagodbe
  • Tabularna isprava
  • Tabularna isprava
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada i financijskog izvješća Zavičajnog muzeja Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja Rubini d.o.o. za 2014.g.
  • Akti Gradonačelnika
  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
  • Plan prijma u službu za 2014.godinu

 • 2a-2014 - 14.02.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o postupanju upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Pravilnik o izmjenama pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Akt Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika
  • Ispravak

 • 2-2014 - 11.02.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Zaključak u postupku predstečajne nagodbe Mirne d.d.  – Poslovni sistem za ulov i preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne i bagatelne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2014.g.
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2014.godinu
  • Zaključak kojim se utvrđuje Plan nabave, roba i radova i usluga za 2014.g.

 • 1-2014 - 24.01.2014
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2014. do 2016. godine
  • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
  • Pravilnik o lokacijama na kojima se psi ne moraju voditi na povodcu i plažama za pse.

 • 13-2013 - 24.12.2013
  • Akti Gradskog vijeća
  • Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Rovinj-Rovigno
  • Druge izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2013.godinu

 • 12-2013 - 20.12.2013
  • Akti Gradskog vijeća
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g. i projekcija za 2015. i 2016. godinu
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Program rada gradonačelnika i gradske uprava Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prijedlogu imenovanja doktora medicine za obavljanje poslova mrtvozorstva na području Istarske županije
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. do 2012.g.
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Proračuna grada Rovinja-Rovigno

 • 11-2013 - 22.11.2013
  • Akti Gradskog vijeća
  • Zaključak o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre
  • Odluka o komunalnoj naknadi
  • Odluka o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o odbijanju davanja na korištenje javne površine
  • Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Rovinja-Rovigno u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

 • 10-2013 - 25.10.2013
  • Akti Gradskog vijeća
  • Izvješće o izvršenju proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2013.g.
  • Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Štanga
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Turnina u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje
  • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i drugih životinja, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa i drugih životinja, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
  • Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima i osnovice za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
  • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja, te nabave opreme komunalne infrastrukture za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Grad Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» za pedagošku 2012./2013.. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i program rada za pedagošku 2013/2014. godinu Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano „Naridola“ za pedagošku 2012./2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” za pedagošku 2013./2014. godinu
  • Odluka o utvrđivanju najpovoljnije ponude
  • Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa prometnice unutar gospodarske zone Gripoli-Spine’
  • Tabularna isprava

 • 9-2013 - 24.09.2013
  • Gradsko vijeće
  • Odluka o dopuni Odluke o zaduživanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno u 2012. godini
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o imenovanju Komisije za socijalnu skrb
  • Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2013.godinu

 • 8-2013 - 06.09.2013
  • Gradsko vijeće
  • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2013.g.
  • Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU gospodarske zone Gripole-Spinè u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o osnivanju Trgovačkog društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. – Smaltimento acque Rovinj-Rovigno s.r.l
  • Rješenje o imenovanju o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2013.godine

 • 7-2013 - 26.07.2013
  • Gradsko vijeće
  • Odluka o izmjeni Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja
  • Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima i uvjetima gradnje poljoprivredno-gospodarskih građevina
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno, za razdoblje nakon provedenih lokalnih izbora za članove Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno pa do kraja 2013.godine
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja za 2012.g.
  • Odluka o odabiru osobe koje se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog održavanja
  • Zaključak u svezi prekoračenja dopuštenih granica buke
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja za 2012.g. i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Rovinj za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Rubini d.o.o. za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja Rubini s.r.l.Rovinj za 2013.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj za 2012.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2013.g.
  • Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika
  • Ispravak

 • 6-2013 - 05.07.2013
  • Gradsko vijeće
  • Rješenja o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća
  • Akti Gradonačelnika
  • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i stručnoj praksi

 • 5-2013 - 19.06.2013
  • Gradsko vijeće – Consiglio municipale
  • Izvješće o radu Mandatnog povjerenstva
  • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o izboru zamjenice predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Program potpore poljoprivredi grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2013.-2015.godine

 • 4-2013 - 17.04.2013
  • Odluka o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja turističke zone Monte Mulini
  • Zaključak o donaciji za unapređenje plivačkog i vaterpolo sporta u Rovinju
  • Akti gradonačelnika
  • Odluka o utvrđivanju cijena usluga koje Javna vatrogasna postrojba Rovinj – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovigno – pruža pravnim i fizičkim osobama
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2013.godini
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2013. godinu

 • 3-2013 - 22.03.2013
  • Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise
  • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Rovinja-Rovigno
  • Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja južne luke Sveta Katarina
  • Izvješće o stanju u prostoru Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2007-2012

 • 2-2013 - 01.03.2013
  • Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno
  • Program rada Gradskog vijeća za 2013.g.
  • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i predstavnicima nezavisnih lista za redovito financiranje djelatnosti u 2013.g.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
  • Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa – LAG
  • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja prometnica na području Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije
  • Zaključak o prihvaćanju donacije
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada Gradskog vijeća za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje VII-XII/2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i ređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g.
  • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno

 • 1-2013 - 26.02.2013
  • Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise
  • Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Rovinja-Rovigno – pročišćeni tekst
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno kao javni naručitelj u 2013.g.
  • Zaključak o utvrđivanju Plana nabave, roba i radova i usluga za 2013.g

 • 11-2012 - 10.12.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2013.godinu
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2013.g.
  • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g.
  • Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ Jurja Dobrile
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ Vladimira Nazora
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta TOŠ „Bernardo Benussi“
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o gospodarstvu grada Rovinja-Rovigno u 2011.g.
  • Akti Gradonačelnika
  • Zaključak o utvrđivanju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2012.godinu
  • Ostali akti
  • Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika

 • 10-2012 - 20.11.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Program mladih grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
  • Ostali akti
  • Statut Vijeća srpske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno

 • 9-2012 - 13.11.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2012.g.
  • Izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske prave za 2012.g.
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre” od 1995.-2011.godine
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Rovinja-Rovigno za 2011.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» za pedagošku 2011./2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i program rada za pedagošku 2011./2012. godinu Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano „Naridola“ za pedagošku 2011./2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” za pedagošku 2012./2013. godinu

 • 8-2012 - 10.10.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Izvješće o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2012.
  • Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva za priznavanjem prava vlasništva
  • Akti Gradonačelnika
  • Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
  • Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojb
  • Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju voditeljica Dječjeg gradskog vijeća
  • Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

 • 7-2012 - 31.08.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja naselja Salteria u Rovinju-Rovigno

 • 6-2012 - 27.07.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o dodjeli plakete Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dodjeli medalje Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje I-VI/2012.
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva RUBINI d.o.o. za 2011. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada Javne vatrogasne postrojbe za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite za Grad Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Jurja Dobrile
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Vladimira Nazora
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta TOŠ „Bernardo Benussi“
  • Akti Gradonačelnik
  • Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2012. godinu

 • 5-2012 - 14.06.2012
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2012.godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog i izvanrednog održavanja za jednogodišnje razdoblje
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno za liniju br.1
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno za liniju br.2
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno za liniju br.3
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija VlačićIlirik“ za 2011.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova Grada Rovinja-Rovigno za 2011.godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Trgovačkog društva „Valbruna sport“ d.o.o. za 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provođenju programa rada na suzbijanju zlouporabe droga i maloljetničkog devijantnog ponašanja
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o ostvarenim rezultatima u turističkoj sezoni 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o provođenju dvojezičnosti na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača na natječaju za prodaju građevinskog zemljištva
  • Tabularna isprava
  • Rješenje o imenovanju Zapovjedništva CZ
  • Rješenje o imenovanju Stožera
  • Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Rubini
  • Akti Gradonačelnika
  • Izjava o politici energetske učinkovitosti i zaštita okoliša Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2012.godini
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2012. godinu

 • 4-2012 - 20.04.2012
  • Gradsko vijeće
  • Program rada Gradskog vijeća za 2012. godinu
  • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2011. g.
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2012.g.
  • Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2012.g.
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i popravka komunalne opreme
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada Gradskog vijeća za 2011.g.,
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno,
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2012. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe za 2011.g.
  • Programa rada i plana poslovanja Rubini d.o.o. za 2012.g
  • Zaključak o prihvaćanju plana i Programa aktivnosti Trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o. – s.r.l. Rovinj – Rovigno za 2012. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta za 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja za 2011.
  • Akti Gradonačelnika
  • Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu

 • 3-2012 - 25.03.2012
  • Gradsko vijeće
  • Odluka o prihvaćanju dodatka investiciji u 2012. godini,
  • Odluka o projekciji prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2013.-2022. g.
  • Odluka o zaduživanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno u 2012. godini,
  • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim listama za redovan rad u 2012.godini

   


 • 2-2012 - 23.02.2012
  • Gradsko vijeće
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2012.godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2012. godinu
  • Program rada Gradonačelnika za 2012. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za 2011. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Rovinju-Rovigno za 2011. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno kao javni naručitelj u 2012. godini

 • 1-2012 - 17.02.2012
  • Gradsko vijeće
  • Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite grada Rovinja-Rovigno,
  • Zaključak o primanju na znanje Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj-Rovigno za 2011.g.
  • Akti gradonačelnika
  • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno

 • 10-2011 - 27.12.2011
  • Akti Gradonačelnika
  • Plan nabave roba, radova i usluga za 2011.g.

 • 9-2011 - 16.12.2011
  • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
  • Izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2011.g.
  • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
  • Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g.
  • Odluka o privremenom financiranju poslova funkcija i programa predstavničkih i izvršnih tijela gradske samouprave i drugih korisnika Proračuna Grada Rovinja-Rovigno u prvom tromjesečju 2012.g.
  • Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom Grada Rovinja-Rovigno,
  • Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja-Rovigno,
  • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Davanje Suglasnost na prethodnu nagodbu radi sklapanje konačne nagodbe u postupku izvlaštenja za potrebe rekonstrukcije gradskog groblja, parkirališta i popratne infrastrukture,
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor članova nadzornih odbora gradskih trgovačkih društava
  • Tabularna izjava
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta.
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o gospodarstvu grada Rovinja- Rovigno u 2010.g. s posebnim osvrtom na glavne gospodarske subjekte
  • Akti Gradonačelnika
  • Druga izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskim klasifikacijama Proračuna grada Rovinja-Rovigno
  • Komunalni servis
  • Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga javne odvodnje

 • 8-2011 - 25.11.2011
  • Odluka o dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora gradskih trgovačkih društava
  • Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za grad Rovinj-Rovigno
  • Odluka o komunalnim djelatnostima koji se mogu obavljati na temelju koncesije na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
  • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti dekorativne javne rasvjete
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Talijanske osnovne škole „Bernardo Benussi“
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića i jaslice «Neven» za pedagošku 2010./2011. godinu.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i program rada za pedagošku 2011/2012. godinu Dječjeg vrtića i jaslice “Neven”
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” za pedagošku 2010./2011. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i program rada Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ za pedagošku 2011/2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno.

 • 7-2011 - 21.10.2011
  • Odluka o otpisu potraživanja
  • Druge izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2011.godinu
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje

 • 6-2011 - 10.10.2011
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Rovinja- Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju realizacije II faze „Poduzetničko inkubatora“
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2011.g.
  • Zaključak o otkupu zemljišta
  • Odluka o uključenju u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“
  • Odluka o ustrojavanju Cataloga informacija Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o imenovanju članova Koordinacionog odbora akcije „Grad Rovinj- Rovigno – prijatelj djece“
  • Komunalni servis – Servizio comunale Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

 • 5-2011 - 11.07.2011
  • Odluka o donošenju UPU turističke zone Valalta
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Rubini d.o.o. za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2010.g.
  • Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja za 2010.g.
  • Odluka o prijenosu ostvarenog gubitka za 2010.g.
  • Zaključak o otkupu nekretnine

 • 4-2011 - 20.06.2011
  • Odluka o prodaji udjela Trgovačkog društva „Cesta“ d.o.o. Pula
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja- Rovigno za 2011.g
  • Zaključak o prihvaćanju Programa realizacije II faze „Poduzetničkog inkubatora“, teksta Javnog natječaja za izbor investitora i teksta Ugovora o ortaštvu
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ od 1995. do 2010. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i Program aktivnosti «Valbruna sport» d.o.o. za 2011.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rovinja-Rovigno za 2010. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o analizi turističkog prometa grada Rovinja-Rovigno u 2010.g.
  • Rješenje o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja radi izbora investitora
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića i jaslice „Neven“ Rovinj- Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o prihvaćanju teksta „Sporazuma gradonačelnika“ (Covenant of Majors) u okviru Programa „Inteligentna energija u Europi“ (Projekt City SEC)

 • 3a-2011 - 02.06.2011
  • Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja – Rovigno za 2011.godinu

 • 3-2011 - 09.05.2011
  • Godišnji obračun proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2010.g.
  • Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja naselja Salteria
  • Program rada Gradskog vijeća za 2011.g.
  • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim listama za redovan rad u 2011.godini
  • Odluka o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije
  • Odluka o potrebnim agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
  • Odluka o pristupanju Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova
  • Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g.
  • Povelja o nenasilju
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za period srpanj – prosinac 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada i financijsko izvješće Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della citta’ di Rovinj-Rovigno za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenje programa rada Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno za 2010.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i Plan poslovanja Rubini d.o.o. za 2011.g.
  • Zaključak o početku postupka odabira investitora za izgradnju II faze Poduzetničkog inkubatora
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i program rada Javne vatrogasne postrojbe za 2011. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja-Rovigno za 2010. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2010
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2011.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provođenju programa rada na suzbijanju zlouporabe droga i maloljetničkog devijantnog ponašanja u 2010.g.
  • Rješenje o imenovanju predsjednika i jednog člana Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della Citta’ di Rovinj-Rovigno
  • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ Jurja Dobrile
  • Zaključak o otkupu nekretnina
  • Zaključak o otkupu nekretnina
  • Zaključak o otkupu nekretnina
  • Odluka o davanju suglasnosti na potpisani Sporazum
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta
  • Akti Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
  • Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika

 • 2b-2011 - 23.04.2011
  • Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

 • 2a-2011 - 01.04.2011
  • Plan nabave roba, radova i usluga za 2011.godinu

 • 2-2011 - 23.03.2011
  • Proračun grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
  • Odluka o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
  • Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2011.g.
  • Odluka o prodaji udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva “Cesta” d.o.o. Pula
  • Rješenje o imenovanju Komisije za prodaju udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva “Cesta” d.o.o. Pula
  • Program prodaje udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva “Cesta” d.o.o. Pula
  • Zaključak o prihvaćanju Poziva za javno prikupljanje ponuda Trgovačkog društva “Cesta” d.o.o. Pula i nacrta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnog udjela Trgovačkog društva „Cesta“ d.o.o. Pula
  • Odluka o utvrđivanju mreže osnovnih škola grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2010.g.
  • Tabularna isprava
  • Odluka o brisanju javnog dobra
  • Akti Gradonačelnika
  • Izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskim klasifikacija Proračuna grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno

 • 1-2011 - 25.02.2011
  • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta
  • Tabularna isprava
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta TOŠ-SEI “Bernardo Benussi”
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području

 • 10-2010 - 13.12.2010

 • 9-2010 - 29.11.2010

 • 8-2010 - 02.11.2010

 • 7a-2010 - 12.10.2010

 • 7-2010 - 24.09.2010

 • 6-2010 - 30.07.2010

 • 5-2010 - 09.06.2010

 • 4-2010 - 17.05.2010

 • 3-2010 - 29.04.2010

 • 2-2010 - 25.02.2010

 • 1-2010 - 25.01.2010

 • 8-2009 - 23.12.2009

 • 7-2009 - 17.12.2009

 • 6-2009 - 17.11.2009

 • 5-2009 - 29.10.2009

 • 4-2009 - 14.10.2009

 • 3-2009 - 06.08.2009

 • 3a-2009 - 06.08.2009

 • 2-2009 - 16.07.2009

 • 1-2009 - 12.03.2009

 • 8-2008 - 18.12.2008

 • 8a-2008 - 18.12.2008

 • 7-2008 - 13.11.2008

 • 6-2008 - 18.09.2008

 • 6a-2008 - 18.09.2008

 • 5-2008 - 11.08.2008

 • 4-2008 - 31.07.2008

 • 3-2008 - 19.06.2008

 • 2a-2008 - 08.05.2008

 • 2-2008 - 08.05.2008

 • 1-2008 - 20.03.2008

 • 8-2007 - 20.12.2007

 • 7-2007 - 29.11.2007

 • 6-2007 - 18.10.2007

 • 5-2007 - 27.07.2007

 • 4-2007 - 21.06.2007

 • 3-2007 - 25.04.2007

 • 2-2007 - 22.03.2007

 • 1-2007 - 22.02.2007

 • 8-2006 - 21.12.2006

 • 7-2006 - 30.11.2006

 • 7a-2006 - 30.11.2006

 • 6-2006 - 02.11.2006

 • 5-2006 - 27.07.2006

 • 4-2006 - 27.06.2006

 • 3-2006 - 01.06.2006

 • 2-2006 - 25.04.2006

 • 1-2006 - 16.03.2006

 • 9a-2005 - 22.12.2005

 • 9-2005 - 21.12.2005

 • 8-2005 - 24.11.2005

 • 7-2005 - 27.10.2005

 • 6-2005 - 04.08.2005

 • 5-2005 - 15.07.2005

 • 4-2005 - 07.07.2005

 • 3-2005 - 13.06.2005

 • 2-2005 - 26.04.2005

 • 1-2005 - 19.03.2005

 • 8-2004 - 22.12.2004

 • 7-2004 - 25.11.2004

 • 6-2004 - 21.10.2004

 • 5-2004 - 29.07.2004

 • 4-2004 - 24.06.2004

 • 3-2004 - 22.04.2004

 • 2-2004 - 11.03.2004

 • 1-2004 - 20.01.2004

 • 10-2003 - 19.12.2003

 • 9-2003 - 27.11.2003

 • 8-2003 - 23.10.2003

 • 7a-2003 - 24.07.2003

 • 7-2003 - 24.07.2003

 • 6-2003 - 18.06.2003

 • 5-2003 - 22.05.2003

 • 4-2003 - 29.04.2003

 • 3-2003 - 16.04.2003

 • 2-2003 - 13.03.2003

 • 1-2003 - 04.02.2003

 • 11-2002 - 19.12.2002

 • 10-2002 - 28.11.2002

 • 9-2002 - 31.10.2002

 • 8-2002 - 17.10.2002