Accessibility icon

EE u zgradarstvu

ENERGETSKI PREGLEDI I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE IMOVINE GRADA ROVINJA-ROVIGNO U 2016. GODINI

Sukladno Zakonu o Gradnji (NN 153/13) za imovinu Grada Rovinja – Rovigno sustavno se provode energetski pregledi te se izrađuju energetski certifikati.

U Proračunu Grada Rovinja – Rovigno za 2016.godinu predviđena su sredstva u iznosu od 60.000,00kn (sa uključenim PDV-om) za tu namjenu.