Accessibility icon

Urbanistički plan uređenja Lacosercio Istok u Rovinj-Rovigno

Postojeće stanje Korištenje i namjena površina Promet
Energetika i elektroničke komunikacije Vodoopskrba i odvodnja Uvjeti uređenja i zaštite površina
Parcelacija Način i uvjeti gradnje