Accessibility icon

DPU područja Sv. Vid-San Vein i Valbruna

Postojeće stanje Detaljna namjena površina 3.A. Promet
3.B. Visokonaponska mreža 3.C. Niskonaponska mreža 3.D. Javna rasvjeta
3.E. Telekomunikacijska mreza 3.F. Vodoopskrba 3.G. Odvodnja otpadnih voda
4. Oblici koristenja i nacin gradnje 5.Uvjeti gradnje