Accessibility icon

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i s tim u vezi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno

Prijedlog III. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana
Prijedlog plana
Sažetak

Korištenje i namjena površina Mreža gospodarskih
i društvenih djelatnosti
Prometna mreža
Elektroenergetika i plinoopskrba Vodoopskrbni sustav Odvodnja otpadnih voda
Pošta i telekomunikacije Mjere posebne zaštite Uvjeti korištenja i područja
primjene posebnih mjera zaštite
Područja primjene posebnih
mjera uređenja i zaštite
Prostori za razvoj i uređenje Pravila građenja i uređenja prostora
Način gradnje


Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno
Prijedlog plana
Sažetak

Korištenje i namjena površina Prometni sustav-elektroničke komunikacije Vodnogospodarski sustav
Područja primjene posebnih
uvjeta uređenja i zaštite
Građevinska područja