Accessibility icon
01.01.2018

Sanacija i zatvaranje prvog polja odlagališta Komunalnog otpada Lokva Vidotto

Kako bi se smanjili negativni i štetni utjecaji otpada na okoliš i ljudsko zdravlje, u periodu od mjeseca srpnja do mjeseca studenog 2020. godine proveden je projekt naziva: Sanacija i zatvaranje prvog polja odlagališta komunalnog otpada „Lokva Vidotto“ (Ref. Broj: KK.06.3.1.04.0018.).
Riječ je o odlagalištu koje se koristilo od 2001. godine, a koje je otvaranjem Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun prestalo s radom jer se sav prikupljeni miješani komunalni otpad sa područja Grada Rovinja-Rovigno, općina Bale, Kanfanar i Žminj putem pretovarne stanice Lokva Vidotto odvozi na Centar Kaštijun.

Na lokaciji odlagališta otpada “Lokva-Vidotto” u gradu Rovinju-Rovigno, faza 7, na okvirnoj površini 14.800,00 m2 izvedeni su sljedeći radovi:

  • Formiranje tijela odlagališta
  • Izvedba obodnog kanala oko tijela odlagališta
  • Izvedba sustava pasivnog otplinjavanja
  • Krajobrazno uređenje
  • Izvedba dijela hidrantske mreže oko odlagališta.

Postojeći prostor je u skladu s namjenom prostora prema prostorno – planskoj dokumentaciji, a zatvaranjem odlagališta postat će zelena površina i doprinijet će revitalizaciji prostora uz znatno smanjenje negativnih utjecaja na okoliš. Projekt sanacije je ujedno dio Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinj-Rovigno za razdoblje od 2017. do 2022. godine koji između ostalog postavlja za cilj odgovorno i učinkovito zbrinjavanje otpada kao i usklađivanje sa standardima Europske unije u području zaštite okoliša.
Sanacijom odlagališta smanjiti će se negativni utjecaji otpada na prirodne resurse, pogotovo kad je riječ o onečišćenju površinskih i podzemnih voda, tla i zraka i o efektu stakleničkih plinova, a također će se smanjiti i rizici za ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja odlagališta otpada.

Radovi su izvedeni sukladno Ugovoru sa zajednicom ponuditelja tvrtki Kostak komunalno in gradbeno podjetje d.d., Leskovačka cesta 2a, Krško, Slovenija i OPERA GROUP d.o.o., ulica Petra Preradovića 9, Zagreb, Hrvatska. Ugovor o građenju je potpisan 21. svibnja 2020. godine. Sveukupna vrijednost ugovorenih radova i usluga projekta (radovi, usluga nadzora, usluga promidžbe i vidljivosti te usluga upravljanja projektom i tehničke pomoći) iznosi 7.107.840,13 kn sa PDV-om, dok ukupna vrijednost izvedenih radova i usluga iznosi 6.028.785,34 kn sa PDV-om što je sufinancirano sa 85 % bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda Europske unije, odnosno sa ukupno 5.124.467,54 kn sa PDV-om.

Projekt sanacije i zatvaranja prvog polja odlagališta komunalnog otpada “Lokva Vidotto” uspješno je dovršen sukladno zadanim rokovima. Zahvaljujući pravovremenoj dinamici izvođenja i nadzora radova dana 14.12.2020. godine izdana je pravomoćna uporabna dozvola (KLASA UP/I-361-05/20-01/000046, URBROJ: 2171-01-05-02/5-20-0006). Uporabnom dozvolom omogućuje se uporaba za izvedeni zahvat u prostoru namijenjen gospodarenju otpadom, 2. skupina – sanacija i zatvaranje prvog polja odlagališta komunalnog otpada “Lokva Vidotto” – faza 7.
Grad Rovinj-Rovigno je projektom sanacije odlagališta još jednom ukazao na kontinuiranu brigu i aktivno zalaganje u očuvanju i zaštiti okoliša. U sinergiji sa svojim sugrađanima nastavlja i dalje na putu održivog upravljanja bogatim prirodnim resursima sa ciljem kako bi iste ostavili na raspolaganje budućim generacijama.