Accessibility icon
28.10.2014

Zapisnik sa 1/14. konstituirajuće sjednice Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno

ZAPISNIK

sa 1/14. konstituirajuće sjednice Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno, održane dana 20.listopada 2014. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Rovinja-Rovigno, Trg Matteotti br. 2, s početkom u 17,00 sati.

PRISUTNI:  Manuel Bilajac, Marco Bosazzi,  Andrea Butući,Jure Debeljuh,Leon Ghira,Guliano Gojani, Sara Gruber, Carla Jergović, Lucija Jurić, Melani Jurković, Andrej Kajfeš, Petar Vito Mamontov, Matej Matijević, Luka Pauletić Grašić, Chiara Rocco, Valentino Savić Seifert i Jana Slavica (17 vijećnika Dječjeg gradskog vijeća).

PRISUSTVUJU:  gradonačelnik Giovanni Sponza, dogradonačelnik Marino Budicin, predsjednik Gradskog vijeća Davorin Flego, dopredsjednica Cinzia Ivančić,  ravnateljica TOŠ Bernardo Benussi Gianfranca Šuran, ravnatelj OŠ Jurja Dobrile Marin Mihovilović, ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Suzana Poropat – Božac, ravnateljica DV Neven Sandra Orbanić, ravnateljica TDV Naridola Susanna Godena, voditeljice Dječjeg gradskog vijeća Dejana Tavas i Romina Curto, Edita Sošić Blažević, Maria Črnac Rocco, učenici polaznici novinarskih grupa osnovnih škola i predstavnici medija.

Zapisničar:

Gradonačelnik Grada Rovinja – Rovigno Giovanni Sponza otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne i nakon uvodnih riječi, predaje riječ voditeljicama Dječjeg gradskog vijeća.
Voditeljice Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno Dejana Tavas i Romina Curto još jednom pozdravljaju sve prisutne te predlažu sljedeći

D n e v n i    r e d

 • Utvrđivanje kvoruma;
 • Upoznavanje vijećnika sa Statutom Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno;
 • Utvrđivanje prijedloga kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno;
 • Predstavljanje kandidata;
 • Izbor predsjednika Dječjeg gradskog vijeća Rovinj – Rovigno;
 • Izbor zamjenika predsjednika Dječjeg gradskog vijeća Rovinj – Rovigno;

Nakon što je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen prelazi se na raspravu po pojedinim točkama.

Ad-1.

Prozivkom je utvrđeno da sjednici prisustvuje 17 vijećnika Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno.

Ad-2.

Voditeljice Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno Dejana Tavas i Romina Curto upoznale su vijećnike sa Statutom Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja –Rovigno, a koji je usvojen na 4. sjednici Koordinacionog odbora Akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“, održanoj dana 26. rujna 2012. godine, te izmjenama statuta usvojenih na 8. sjednici Koordinacionog odbora Akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“, održanoj dana 26. ožujka 2014. godine.

Ad-3.

Temeljem članka 7. Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno, pozvani su prisutni vijećnici da dizanjem ruku prijave svoje kandidature za predsjednika Dječjeg gradskog vijeća.
Prijavljeni kandidati su: Andrea Butući, Giuliano Gojani, Carla Jergović, Andrej Kajfeš, Petar Vito Mamontov i Chiara Rocco.

Ad-4.

Na poziv predsjedavajuće sjednice, gđe. Dejane Tavas, izvršeno je predstavljanje svih šest kandidata za predsjednika Dječjeg gradskog vijeća prema abecednom redu.
Konstatira se da će za predsjednika biti izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih vijećnika, odnosno 9 glasova.

Ad – 5.

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća pozvani su da javnim glasovanjem, dizanjem ruku glasuju samo za jednog kandidata, te je utvrđeno slijedeće:

 • Andrea Butući 4 glasa
 • Giuliano Gojani 2 glasa
 • Carla Jergović 3 glasa
 • Andrej Kajfeš 0 glasova
 • Petar Vito Mamontov 1 glas
 • Chiara Rocco 7 glasova

Budući je ustanovljeno da u prvom krugu glasovanja niti jedan kandidat nije dobio natpolovičnu većinu glasova prisutnih vijećnika, pristupa se drugom krugu glasovanja na način da se glasa za dva kandidata koji su dobili najviše glasova u prvom krugu, i to: Chiara Rocco (7 glasova) i Andrea Butući (4  glasa).
U drugom krugu glasovanja kandidatkinja Chiara Rocco  dobila je 13  glasova i time proglašena predsjednicom Dječjeg gradskog vijeća.

Ad-6.

Prema članku 7a Statuta DGV za zamjenike se biraju predstavnici škola iz koje nije izabran predsjednik te su pozvani vijećnici iz OŠ Vladimira Nazora da se kandidiraju za zamjenika predsjednice DGV. Konstatira se da će za potpredsjednika biti izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih vijećnika, odnosno 9 glasova.
S obzirom da je iz OŠ Vladimira Nazora jedini kandidat bila Andrea Butući, jednoglasno je (sa 17 glasova „za“) izabrana za potpredsjednicu DGV.
Pozvani su vijećnici iz OŠ Jurja Dobrile da se kandidiraju za potpredsjednika DGV i prijavljeni kandidati su: Giuliano Gojani, Carla Jergović, Andrej Kajfeš i Petar Vito Mamontov. Javnim glasanjem po abecednom redu kandidat Giuliano Gojani dobio je 2 glasa, Carla Jergović 12 glasova, nakon čega je predsjedavajuća sjednice Dejana Tavas prekinula glasanje s obzirom da je kandidatkinja dobila potrebnu većinu glasova i proglasila Carlu Jergović zamjenicom predsjednice DGV.

Završeno u 18,00 sati.

Zapisničar:

Gradonačelnik
Giovanni Sponza