Accessibility icon
28.10.2011

Zapisnik sa 1/11. konstituirajuće sjednice Koordinacionog odbora za provođenje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ za područje Grada Rovinja – Rovigno

Z A P I S N I K

sa 1/11. konstituirajuće sjednice Koordinacionog odbora za provođenje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ za područje Grada Rovinja – Rovigno, održane dana 28. listopada 2011. godine u prostorijama Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Rovinja-Rovigno, Trg Matteotti br. 2, s početkom u 12,00 sati.

PRISUTNI:  Giovanni Sponza, Edita Sošić Blažević, Sandra Orbanić, Susanna Godena, Gianfranca Šuran, Suzana Poropat Božac, Marin Mihovilović, Gianni Rocco, Matilda Zanini, Ana Čižić i Mirjana Kmačić Pellizzer.
ODSUTNI:  Marino Budicin
PRISUSTVUJE:  Dean Cvitić
Zapisničar:  Elda Črnac

Sjednicom predsjedava Giovanni Sponza – predsjednik Koordinacionog odbora za provođenje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ za područje Grada Rovinja – Rovigno koji otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te nakon uvodne riječi o važnosti projekta namijenjenog prvenstveno za dobrobit djece, predlaže slijedeći

D n e v n i    r e d

Verifikacija predstavnika;
Konstituiranje Koordinacionog odbora za provođenje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ za područje Grada Rovinja – Rovigno;
Utvrđivanje prvih temeljnih zadaća za djelovanje Koordinacionog odbora;
Ostalo.

Nakon što je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen prelazi se na raspravu po pojedinim točkama.

Ad-1. i 2.

Na temelju Odluke o uključivanju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece od 1.kolovoza 2011. godine i Odluke o imenovanju članova Koordinacionog odbora akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“ za područje Grada Rovinja – Rovigno od 14.rujna 2011. godine, jednoglasno je donijet zaključak da se konstituira Koordinacioni odbor u slijedećem sastavu:

za predsjednika:
GIOVANNI SPONZA – gradonačelnik Grada Rovinja – Rovigno
za članove:
MARINO BUDICINI – zamjenik Gradonačelnika Grada Rovinja – Rovigno
SANDRA ORBANIĆ – Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj
SUSANNA GODENA – Talijanski dječji vrtić i jaslice „Naridola“ Rovinj
GIANFRANCA ŠURAN – TOŠ – SEI Bernardo Benussi Rovinj
SUZANA POROPAT BOŽAC – Osnovna škola Vladimira Nazora Rovinj
MARIN MIHOVILOVIĆ – Osnovna škola Jurja Dobrile Rovinj
GIANNI ROCCO – Savez Sportova Grada Rovinja – Rovigno
ANA ČIŽIĆ – Gradsko društvo Crveni križ Rovinj
EDITA SOŠIĆ BLAŽEVIĆ – Upravni odjel za društvene djelatnosti
MIRJANA KMAČIĆ PELLIZZER – Udruga osoba s invaliditetom Rovinj
MATILDA ZANINI – Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja – Rovigno

Ad-3.

Giovanni Sponza napominje da je u plan i program aktivnosti za 2012. godinu potrebno ugraditi sve aktivnosti koje su u sadašnjim ekonomskim okolnostima ostvarive, odnosno za koje se procjenjuje da su izvedive i one koje se već izvode kako bi plan bilo moguće realizirati sa 80%.

Svim članovima Koordinacionog odbora dostavljen je startni upitnik kojeg su dužni popuniti i dostaviti do 28.studenoga o.g., a za sve nejasnoće mogu se obratiti za pomoć Editi Sošić Blažević u Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Edita Sošić Blažević napominje da je cilj i program ove Akcije motivirati i stimulirati odrasle da udruženo i usklađeno čine što je najviše moguće za dobrobit djece. U Akciju se dobrovoljno uključuju gradovi i općine, a trenutno u Akciji sudjeluje 88 grada i općine. Svi programi će se medijski pratiti i prezentirati.

Startni upitnik se sastoji od 123 pitanja podijeljenih u 10 područja važnih za život djece: programiranje i planiranje za djecu, financijska sredstva za djecu, podrška i potpora udrugama za djecu, dijete u sigurnom i zdravom gradu, zdravlje djece, odgoj i obrazovanje djece, socijalna skrb za djecu, kultura i šport za djecu, slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

Ad-4.

Prihvaćen je prijedlog da Koordinacioni odbor može odrađivati operativno sjednice i bez prisustva predsjednika.

Slijedeći radni sastanak Koordinacionog odbora održati će se u petak, 4.studenoga 2011. godine u 12,00 sati.

Završeno u 12,40 sati.

Zapisničar                                   Predsjednik
Elda Črnac                                  Giovanni Sponza