COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
08.07.2019

Zaključak o uvjetima davanja dopuštenja za ugradnju bankomata na pročeljima

Gradonačelnik Marko Paliaga Zaključkom je odredio uvjete za ugradnju bankomata na pročelje zgrade a radi očuvanja i uređenja pročelja na području kulturno-povijesne cijeline Grada Rovinja-Rovigno.

Naime, bankomati se mogu postaviti isključivo nakon što korisnik pribavi potrebno odobrenje nadležnog odjela, odnosno Upravnog odjela za komunalno gospodarstvu i izgradnju te nakon što ishodi posebne uvjete i prethodno odobrenje od nadležnog konzervatorskog odjela za postavljanje bankomata, a kojim će se utvrditi prihvatljivost zahvata.

Ujedno je pri postavi i izboru lokacije za postavljanje bankomata potrebno voditi računa o propisanim konzervatorskim smjernicama.

Svi bankomati postavljeni bez odobrenja nadležnog odjela, moraju se ukloniti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka.

Bankomati koji u propisanom roku ne budu uklonjeni, biti će uklonjeni od nadležnih gradskih tijela.

Zaključak o uvjetima davanja dopuštenja za ugradnju bankomata na pročelja