Accessibility icon
21.12.2017

Usvojen gradski proračun za 2018. godinu

Posljednja sjednica Gradskog vijeća u ovoj godini održana je u utorak 19. prosinca. U središtu pozornosti vijećnika našli su se prijedlozi Proračuna Grada Rovinja za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu, Programa rada gradonačelnika i gradske uprave i Odluke o izvršenju Proračuna za 2018. godinu.

Na nacrt Proračuna stiglo je 6 amandmana, i to 4 od vijećnika IDS-a, 1 iz redova SDP-a i 1 od predstavnice Živog zida. Usvojena su tri amandmana Kluba vijećnika IDS-a, dok su ostali amandmani odbačeni.

Ukupan prihod Gradskog proračuna za iduću godinu planiran je na 132.545.815 kuna, a prenesena sredstva iz prethodnih godina iznose 43.796,278 kuna, čime je Proračun dostigao iznos od 176.342,093 kune, dok su rashodi planirani na 172.161,098 kuna.

U Programu rada gradonačelnika i gradske uprave značajnu stavku čini gradnja objekata u ukupnom iznosu od 31 milijun kuna. Sredstva će se utrošiti  u dogradnju Doma za stare i nemoćne «Domenico Pergolis, rekonstrukciju gradskog kazališta, za centar gospodarenja otpadom Lokva Vidotto, rekonstrukciju ulice Valpereri, za dječje igralište na Valdibori, rekonstrukciju Šetališta Vijeća Europe, izgradnju područnog dječjeg vrtića u Rovinjskom Selu, popločenje trga crkve sv. Eufemije i druge investicije.

Pročelnik Odjela za urbanizam Ivan Begić obrazložio je Odluku o izradi trećih izmjena i dopuna GUP-a i četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana grada. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna ovih planova leže u potrebi da se prilagode sa zakonskim propisima i prostornim planom Županije i Grada. Time neće doći do širenja građevinske zone pa će Generalni urbanistički plan obuhvaćati 903 hektara kopna, 55 hektara otoka i 1550 hektara akvatorija. Rok za izradu ovih planskih dokumenata je 300 dana.

Vijećnici su imenovali članove radnih tijela Gradskog vijeća na mandat do 2021. godine. S obzirom da se radi o 14 petočlanih odbora oporba smatra da je njihov broj prevelik.

Više pozornosti vijećnika izazvao je Prijedlog Odluke o javnim površinama koji se nije mijenjao od 2006. godine pa je potrebna njegova dorada radi bolje zaštite javnih gradskih prostora i uređenja njihovog korištenja. I u novoj odluci ostaju četiri zone s planom korištenja i visine poreznih naknada.

Također je značajna i Odluka o zamjeni azbestnih pokrova na objektima kako bi se bolje zaštitilo zdravlje građana i smanjilo zagađenje okoliša.

Pošto je Grad odlučio nastaviti s realizacijom projekta društveno poticanje stanogradnje, vijećnici su usvojili i Odluku o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju novih stanova POS-a na području grada.

Iz obimnog dnevnog reda izdvajamo još programe i planove rada trgovačkog društva «Rubini», Javne vatrogasne postrojbe, trgovačkog društva «Valbruna sport», Komunalnog servisa i Odvodnje d.o.o.