Accessibility icon
22.01.2019

U 2018. godini Gradu Rovinj-Rovigno odobreni EU projekti u vrijednosti od 15 milijuna kuna

Grad Rovinj-Rovigno kroz svoj Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove, uz ostale poslove iz nadležnosti, prati međunarodne natječaje i priprema dokumentaciju za prijave na predpristupne fondove EU te provodi projekte financirane od strane EU.

Aktivnosti vezane uz predpristupne fondove obuhvaćaju implementaciju odobrenih projekata te istraživanje i proučavanje projektne dokumentacije potencijalnih prilika za financiranje i pripremu novih projekata za kandidaturu.

„Ponosni smo na mnoge projekte koje smo realizirali sredstvima iz EU fondova te time još jednom pokazali kako nam ideje i potencijal ne nedostaju.“ – istaknuo je gradonačelnik dr.sc. Marko Paliaga dipl.oec.

Tijekom 2018. godine Gradu Rovinju-Rovigno odobreno je ukupno 5 projekata ukupne vrijednosti oko 15 milijuna kuna, odnosno:

Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada – 2.179.129,15 kuna (85% FZO, 15% Grad)

U veljači 2018. godine Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upućen je Iskaz interesa u sklopu Najave javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, dok je u svibnju prošle godine poslana prijava za nabavu oko 4.500 spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i izgradnju i Komunalnim servisom d.o.o. Rovinj). U srpnju 2018. Potpisan je Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Projekt „Otpad odvoji pa održivo gospodari“517.899,90 kuna

Projekt je prijavljen u travnju 2018. godine na Poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U svibnju prošle godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava prema kojem će se iz Kohezijskog fonda sufinancirati 85% troškova. Cilj projekta je provesti izobrazno-informativne aktivnosti na području grada Rovinja i općina Žminj, Kanfanar i Bale o važnosti odvojenog prikupljanja otpada.

Nakon provedene javne nabave sa izvršiteljem usluga potpisan je Ugovor o provedbi programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospdarenju otpadom te promidžba i vidljivost.

Projekt uređenja plaže Val de Lesso (Borik), III. faza (šetnica Karla Luegera) – 1.201.309,56 kuna

U sklopu Javnog poziva Ministarstvo turizma (Fonda za razvoj turizma RH u 2018.), prijavljena je III. faza uređenja plaže Val de Lesso. Sredinom prosinca 2018. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju sa Ministarstvom turizma kojim je Rovinju dodijeljeno 438.000,00 kuna za provedbu aktivnosti uređenja plaže Val de Lesso odnosno šetnice Karla Luegera.

Projekt „GeoIST3A“, Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude – 15,3 milijuna kuna, 6,3 milijuna kuna bespovratno

Projekt je prijavljen na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog razvoja prirodne baštine u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U studenom 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Partneri na projektu su Grad Rovinj-Rovigno, Grad Novigrad, Općina Tar-Vabriga i turističke zajednice navedenih gradova i općina.

Cilj projekta je doprinijeti unapređenju konkurentnosti turističke ponude valorizacijom prirodne baštine na području Novigrada, Rovinja i Tara kroz uređenje područja ušća rijeke Mirne i geološkog park Cava di Monfiorenzo – Kamenolom Fantazija.

Projekt „WiFi4EU“ – 15.000,00 eura

U sklopu programa „WiFi4EU“ u studenom 2018 godine se Grad Rovinj-Rovigno javio na natječaj Europske komisije za dodjelu vrijednosnih kupona (vouchera) za postavljanje javnih pristupnih točaka bežičnom internetu (wi-fi hotspot). Slijedom toga Rovinju je odobreno 15.000,00 eura za postavljanje javnih pristupnih točaka bežičnom internetu. Besplatni internet će se postaviti na javnim mjestima na području grada. Sredstva će se iskoristiti za financiranje troškova nabave opreme i instaliranja pristupnih točaka bežičnom internetu.

Navedeni projekti su u fazi implementacije te će se provoditi tijekom 2019. godine. Trenutno su u fazi evaluacije još 6 projekata koji su prijavljeni u 2018. godini, a za koje se čeka potvrda o odobrenju, odnosno:

Projekt–manifestacija „POPOLANA Sportom s ulica i trgova do prirode i turizma“ – 218.375,00 kuna

Manifestacija je prijavljena na „Javni poziv za potpore događanjima u 2018. godini“, raspisanog od strane Hrvatske turističke zajednice.

Projekt „ORKA-Okvir Rehabilitacijskih i Kohezijskih Aktivnosti“ – 1.715.417,86 kuna

Projekt je prijavljen u svibnju 2018. godine, u suradnji sa Društvom osoba sa invaliditetom, na Poziv za dostavu projekata „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“ raspisanog od strane Ministarstva za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu skrb. Cilj projekta je uspostava sustava socijalnih usluga i programa kontinuirane podrške osobama s invaliditetom (OSI) i članovima njihovih obitelji na području grada Rovinja koji će doprinijeti povećanju uključenosti u društvo OSI, rasterećenju članova obitelji OSI te edukacija stručnjaka koji rade s OSI na razini RH.

Projekt Obnove i revitalizacije dijela parka Bolnice Prim.dr. Martin Horvat – Punta Muccia“ – 702.000,00 kuna

U srpnju 2018. godine, na natječaju „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., u suradnji sa JU „Natura Histrica“ kao nositeljem projekta, prijavljen je projekt „Obnova i revitalizacija dijela parka Bolnice prim.dr. Martin Horvat – Punta Muccia“.

Rekonstrukcija i opremanje polivalentne dvorane Doma kulture u Rovinjskom Selu – 1,9 milijuna kuna

Projekt je prijavljen u kolovozu 2018. godine, na natječaju tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Projekt „LOADSTAR, A virtual museum for enhancing the Adriatic-Ionian Cultural Heritage“ – 129.740,00 eura

Projekt kandidiran krajem lipnja na Javnom pozivu OP Interreg ADRION. Nositelj projekta je Grad Pesaro (ITA), partneri u projektu su još UNIMORE, Patras, EPETANIL ASSOCIATION, Đurđevac i INOA. Specifični ciljevi projekta su: povećanje kompetencija i vještina koje se temelje na resursima Jadransko-Jonskog područja; opisivanje Jadransko-Jonske baštine, kao koncept premošćivanja i vrednovanja materijalne i nematerijalne imovine; povećana održivost i inkluzivnost, izgradnja mehanizma suradnje za mapiranje potreba korisničkih zajednica i teritorijalnih sredstava.

Projekt „Obnova krova crkvice Majke Božje od Zdravlja“ – 39.244,79 eura

Projekt je prijavljen na natječaj objavljen od strane talijanske Regije Veneto.

I u narednom razdoblju Grad Rovinj-Rovigno intenzivno će raditi na praćenju natječaja i apliciranju novih projekata za sufinanciranje preko EU fondova koji unaprjeđuju životni standard naših građana.