Accessibility icon
11.07.2019

Rubini d.o.o. – porast prihoda iz djelatnosti upravljanja stambenim zgradama

Gradsko poduzeće Rubini d.o.o. Rovinj, koje posluje na osnovu godišnjeg programa rada i Zaključaka donesenih od strane Gradskog vijeća i Gradonačelnika, tijekom 2018. godine pružao je slijedeće usluge:

  • konzalting usluge za privatne investitore i ustanove u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno,
  • realizaciju zadataka prema Zaključcima Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
  • upravljanja stambenim zgradama (prinudni i redovni upravitelj),
  • izvanrednog održavanja stambenih zgrada (sanacija krovova, fasada, sanacija i izrada novih stepenica i podesta).

Tijekom 2018. godine izvršeno je 12 sanacija krovova i 7 sanacija fasada s popratnim radovima u ukupnoj vrijednosti od 2.188.406,18 HRK.

Osim navedenih radova s poslovnim partnerima koji pružaju usluge – servisiranja vatrogasnih aparata, servisiranja dizala, čišćenja stubišta, usluge dimnjačara, usluge odvodnje, usluge komunalnog servisa, izvršeni su radovi u iznosu od 505.720,90 HRK.

Ujedno je Rubini d.o.o., sukladno prijedlogu o financijskoj potpori Grada Rovinja-Rovigno, izgradio i uredio prostor za zajednički rad “Coworkinga” u praznom visokom mansardnom prostoru na adresi Augusto Ferri 37a. Sam prostor “Coworkinga” sadrži 18 radnih jedinica.

U usporedbi sa 2017. godinom, tijekom 2018. godine poduzeće je povećalo prihode s osnove redovnog upravljanja zgradama za 47.260,00 HRK ili ugovorilo novih 2.825 m2 odnosno 7 novih zgrada. Trenutno Rubini d.o.o. upravlja sa 168.297,00 m2.

Poduzeće iz godine u godinu bilježi porast prihoda iz osnovne djelatnosti upravljanja stambenim zgradama, što je i primarni cilj poduzeća.