Accessibility icon
28.06.2019

Problematika izdavanja lokacijske dozvole za benzinsku postaju na području grada Rovinja-Rovigno

U Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja vodi se postupak izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju benzinske postaje s pratećim sadržajima, na novoformiranoj k.č. koja se sastoji od dijela k.č. 8808/2 i 8806/1, K.O. Rovinj,  pod klasom UP/I-350-05/19-01/000023, a za koje smo saznali uvidom u ISPU sustav (https://ispu.mgipu.hr).

Uvidom u izvadak iz zemljišnih knjiga utvrdili smo da je vlasnik k.č. 8808/2 k.o.Rovinj Livio Pokrajac iz Rijeke, a u teretovnici je uknjižena stvarna služnost u korist Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., Hep DP Elektroistra, pogon Rovinj i Istarski vodovod d.o.o. Buzet.

Uvidom u Prostorni plan uređenja Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno broj: 9a/05, 06/12, 01/13, 07/13, 03/17 i 07/17-pročišćeni tekst) utvrdili smo da su predmetne katastarske čestice namjene poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – P1 – osobito vrijedno obradivo tlo. Zemljište namjene Osobito vrijedno obradivo tlo (P1) obuhvaća najkvalitetnije površine poljoprivrednog zemljišta predviđene za poljoprivrednu proizvodnju koje oblikom, položajem i veličinom omogućuju najučinkovitiju primjenu poljoprivredne tehnologije. U naravi se radi o obrađenom zemljištu, masliniku.

Temeljem čl. 130. PPU-a Grada Rovinja-Rovigno na područjima označenim kao P1, moguće je graditi samo građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji.

Također predmetno zemljište nalazi se i na području ekološke mreže – HR 2001360 Šire rovinjsko područje za koju je nadležno tijelo Istarske županije za održivi razvoj.

Također predmetno zemljište se nalazi i u voodozaštitnom području zone II – sanitarne zaštite.

Uvidom u Geoprtal i kopiju katastarskog plana utvrđeno je da se predmetni zahvat nalazi samo na k.č. 8808/2 K.O. Rovinj, što znači da su u sustavu ISPU navedeni krivi podaci. U ISPU se navodi „formiranje nove čestice koja bi se trebala sastojati od dijela k.č. 8808/2 i 8806/1 k.o. Rovinj“.

Kada bi i postojala prostorno planska mogućnost gradnje ovakve vrste građevine, predmetni zahvat nema sve tehničke preduvjete za priključak na javno-prometnu površinu D303, a što je jedan od uvjeta za izdavanje lokacijske za građenje nove zgrade, a sve sukladno članku 146. stavak 4. i alineja 2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18).

Naime kako bi se omogućilo priključenje „građevne čestice“ potrebno je rekonstruirati državnu cestu D303 sukladno Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu i Zakona o  cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), a za što je potrebno ishoditi građevnu dozvolu za rekonstrukciju D303 ili bi zahvat u prostoru trebalo imati drugačiji obuhvat.

Građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja uslugama vozačima i putnicima, te naplatu cestarine (benzinske postaje, servisi, parkirališta i dr) moraju biti predviđeni projektom ceste, a sve sukladno Zakonu o cestama, a što u ovom slučaju nije.

Predmetni zahvat nalazi se neposredno nakon kružnog raskrižja kojim se izlazi iz Rovinja, u pravcu Istarskog Ipsilona, dakle najopterećenijem raskrižju Grada Rovinja, gdje tokom sezone izlazi iz grada i 400 automobila na sat. Lokacija predmetne benzinske postaja dodatno bi opteretila i ugrozila sigurnost u prometu.

Predmetni zahvat nalazi se točno nasuprot postojećeg autobusnog stajališta stoga ne postoji mogućnost realizacije priključka bez izmještanja autobusnog stajališta, a za što je potrebna suglasnost Grada Rovinja-Rovigno. Takvu suglasnost Grad Rovinj nije izdao.

„Namjera Grada Rovinja-Rovigno je da se predmetno raskrižje primjereno uredi, kao glavni ulaz/izlaz u Grad koji je perjanica našeg turizma. Sukladno tome Grad radi na uređenju područja ovog raskrižja od 2011. Za uređenje i rekonstrukciju raskrižja ishođene su sve potrebne dozvole te je izgradnja ovog raskrižja planirana u više faza, od koje zadnja faza još nije završena, a to je svjetlosna instalacija „Rovinjski val“ koja fizički i vizualno zauzima prostor raskrižja. Za predmetni projekt Gradu Rovinju su odobrena bespovratna sredstva temeljem Fonda za razvoj turizma od strane Ministarstva turizma.“ – istaknuo je gradonačelnik Marko Paliaga.

Što se tiče nadležnosti potrebno je reći da se predmetni zahvat odnosi samo na izgradnju benzinske postaje, a ne na cestovnu građevinu-državne ceste, a kako je propisano Uredbom o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog značaja (NN 37/14), niti je planirani zahvat u prostoru planiran prostornim planom državne razine kako je to propisano člankom 116. Zakona o prostornom uređenju kojim je propisana nadležnost za izdavanje akata prostornih planova. Stoga se ima smatrati da je nadležnost za izdavanje dozvole koja se odnosi samo na izdavanje benzinske postaje na Gradu Rovinju-Rovigno.

2013. godine 700 m dalje na istoj cesti D303 izdana je dozvola za rekonstrukciju postojeće benzinske postaje od strane Grada Rovinja-Rovigno, odnosno nadležnog Upravnog odjela Grada Rovinja-Rovigno, dapače Grad Rovinj-Rovigno izdao je građevinsku dozvolu za Grand hotel Park, projekt koji je proglašen strateškim projektom Republike Hrvatske, te je od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja delegiran u nadležnost jedinice lokalne samouprave.

„Dakle Grad Rovinj je opremljen i osposobljen, te prije svega nadležan za izdavanje građevinske dozvole za benzinsku postaju. Iz svega gore navedenog nedvojbeno zaključujemo da nema mjesta benzinskoj postaji na ovoj lokaciji. A postavlja se i pitanje zašto Grad Umag može imati nadležnost i izdati dozvolu za istu investiciju a Grad Rovinj ne može.“ – zaključio je gradonačelnik Paliaga.