Accessibility icon
23.04.2016

Poziv na 3/16 sjednicu Gradskog vijeća

Temeljem odredbe čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 4/09, 3/13 i 11/15-pročišćeni tekst)

SAZIVAM

3/16. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno koja će se održati u

UTORAK 03. svibnja 2016. godine u 18,00 sati

u velikoj sali za sastanke zgrade Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m.Tita 3, uz slijedeći

DNEVNI RED
  1. Verifikacija zapisnika sa 2/16. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2015. godini,
  3. Informacija o provođenju dvojezičnosti na području grada Rovinja-Rovigno,
  4. Izvješće o radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno,
  6. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu,
  7. Izvješće o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu,
  8. Izvješće o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno za 2015. godinu,
  9. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita´ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2015. godinu,
  10. Plan rada Javne vatrogasne postrojbe – Unita´ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2016. godinu,
  11. Plan i program aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2016. godinu,
  12. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno,
  13. Informacija o aktivnostima za pripremu turističke sezone 2016. godine,
  14. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja – Rovigno za 2015. godinu,
  15. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i popravka komunalne opreme na području Grada Rovinja – Rovigno,
  16. Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu nasipavanja javnih putova na području Grada Rovinja-Rovigno,
  17. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja – Rovigno,
  18. Nacrt Odluke o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno – prvo čitanje,
  19. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi.

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel. 805-202 ili 805-230.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego, v.r.