Accessibility icon
10.03.2017

Poziv na 1/17 sjednicu Gradskog vijeća

Temeljem odredbe čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-pročišćeni tekst i 3/16)

SAZIVAM

1/17. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno koja će se održati u

PONEDJELJAK 20. OŽUJKA 2017. GODINE U 18,00 SATI

u velikoj sali za sastanke zgrade Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m.Tita 3, uz slijedeći

DNEVNI RED
 1. Verifikacija zapisnika sa 9/16. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Prijedlog Odluke o donošenju trećih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno,
 3. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o.,
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji,
 5. Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
 6. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu,
 7. Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave za drugo polugodište 2016. godine,
 8. Informacija o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2017. godinu,
 9. Informacija o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2017. godinu,
 10. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della città di Rovinj-Rovigno za 2016. godinu,
 11. Izvješće o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della città di Rovinj-Rovigno za 2016. godinu,
 12. Izvješće o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno za 2016. godinu,
 13. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2016. godinu,
 14. Plan rada Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2017. godinu,
 15. Plan i program aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2017. godinu,
 16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno,
 17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
 18. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
 19. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
 20. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2017. godinu,
 21. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja objekata javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu,
 22. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja  kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog  održavanja   nerazvrstanih cesta  u  dijelu   sanacije   asfaltnih   površina   i  obnove  konstrukcije,  te održavanja  građevina  za  odvodnju  oborinskih  voda  sa  cesta  za Grad Rovinj-Rovigno u 2017.g.,
 23. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
 24. Informacija o nalazu Državne revizije o radu Bruna Poropata,
 25. Prijedlozi odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza  putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 1, 2 i 3 lokalnog linijskog prijevoza,
 26. Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog održavanja na području Grada Rovinja–Rovigno,
 27. Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije na području Grada Rovinja–Rovigno,
 28. Promet imovine.

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel. 805-202 ili 805-230.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego, v.r.