Accessibility icon
07.11.2018

Poskupljenje cijena javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Sukladno Uredbi o gospodarenju otpadom (NN 50/17) napušta se model izračuna cijena odvoza otpada na temelju m2 i prelazi se na obračun prema volumenu ili težini otpada. Kućanstva sa istim brojem članova u velikoj kvadraturi, plaćali su do sada više od istog kućanstva u maloj kvadraturi – to se mijenja primjenjujući načelo „onečišćivač plaća“ (otpad proizvode ljudi, a ne m2).

Dana 1. srpnja 2018. godine sa radom je započeo ŽCGO Kaštijun u Puli. Samim time otpad sa područja rovinjštine se više ne odlaže na sanitarnu deponiju na Lokvi Vidotto u Rovinju, već se isti dnevno odvozi u ŽCGO Kaštijun u Pulu na daljnje zbrinjavanje prema visokim tehnološkim standardima i normativima EU.

U cijenu odvoza otpada koju građani plaćaju zbrinjavanje otpada na Kaštijunu čini otprilike 45% iznosa računa, dok Komunalnom Servisu d.o.o. ostane 55% iznosa računa za pokrivanje svih troškova rada. Troškovi zbrinjavanja otpada na takav način od 2,8 milijuna kuna godišnje rastu na 7,8 milijuna kuna godišnje.

Računi za javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koji su dostavljeni u kolovozu, za izvršenu uslugu u srpnju, stornirani su, iz razloga neusklađenosti baze podataka Komunalnog servisa d.o.o. i stanja na samome terenu. Svima koji su uredno platili te stornirane račune uplaćeni iznos se priznao na način da su se do visine uplaćenog iznosa „zatvorili“ novi računi.

Računi za srpanj i kolovoz su spremni i kroz nekoliko dana biti će dostavljeni na kućne adrese. Računi za rujan i listopad biti će dostavljeni krajem studenog.

Nakon probnog izračuna računa za srpanj pristupilo se korekcijama, odnosno:

  • kućanstva sa 1 članom domaćinstva zadužena su za spremnik od 60 L (46,29 kn+PDV),
  • kućanstva sa 2 člana domaćinstva zadužena su za spremnik od 80 L (61,72 kn+PDV),
  • kućanstva sa 3 ili 4 člana domaćinstva zadužena su za spremnik od 120 L (91,59 kn+PDV).

Dana 1. studenog 2018. godine istekao je planirani period prilagodbe i probnog roka, u kojem je svakom korisniku iznos računa bio „fiksiran“ i baziran na temelju 4 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno. Sada se situacija mijenja u korist kućanstava koja više recikliraju, na način da će se istima omogućiti da ukoliko u jednom tjednu ne predaju spremnik na pražnjenje uštede od 5,20 kn+PDV za 60L spremnik, 6,93 kn+PDV za 80L spremnik te 10,40 kn+PDV za 120L spremnik.

Na temelju zaprimljenih i obrađenih Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, utvrđeno je da 38% korisnika još uvijek nije dostavilo popunjenu Izjavu, koja sadrži važan i ključan podatak o broju članova u kućanstvu prema kojem se korisnici zadužuju za određeni volumen spremnika, a temeljem čega se formira cijena za izvršenu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Ovim putem još jednom pozivamo sve korisnike koji do danas još nisu popunili i dostavili Izjavu da u što kraćem roku istu popunjenu dostave.

Izjava se može preuzeti na internet stranicama Komunalnog servisa d.o.o. www.komunalniservis.hr, zatražiti mailom na adresi komunalniservis@rovinj.hr, ili osobno preuzeti u sjedištu na adresi Trg na Lokvi 3/a u Rovinju.