Accessibility icon
08.05.2018

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

 

Na današnjoj 4. po redu sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno, održanoj u Domu kulture, u Rovinju, donijela se Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Valbrune istok koja zauzima površinu od 20,52 ha te Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Lacosercio Istok ukupne površine 9,66 ha, obje predviđene Programom rada Gradonačelnika i Gradske uprave za 2018. godinu.

Na dnevnom redu današnje sjednice našla se i Odluka o nagradi, počastima i priznanjima Grada Rovinja-Rovigno koje Gradsko vijeće i gradonačelnik dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe i rezultate postignute u oblasti gospodarstva, kulture, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša te za osobit doprinos u pružanju humanitarne i druge pomoći kao i za značajnija donatorstva Gradu Rovinju-Rovigno ili gradskim ustanovama.

Odlukom se predviđa uvođenje Nagrade Grb Grada Rovinja-Rovigno koja bi se dodjeljivala kao nagrada za životno djelo i to pojedincima koji su svojim dugogodišnjim radom postigli iznimne i posebne rezultate i uspjehe iz bilo koje oblasti, s time da se ona u pravilu ne dodjeljuje prije navršene 50. godine života, osim kada se dodjeljuje posthumno.

Nagrada grb grada Rovinja-Rovigno zamijenila bi dosadašnju nagradu Grada koja se isplaćivala u novčanom iznosu. Razlog za predlaganje ovakve promjene je što se smatra da bi najviša nagrada Grada trebala sa sobom nositi više digniteta i simbolike za nagrađene sugrađane nego što ga ima sadašnja isplata novčane nagrade.

Nagrade, počasti i priznanja koje dodjeljuje Gradsko vijeće uručivala bi se kao i do sada, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno povodom dana Grada.

Obzirom da su izbori za sadašnji saziv Mjesnog odbora Rovinjsko Selo održani 25. svibnja 2014. godine, a kako mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje 4 godine Gradsko vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove Mjesnog odbora Rovinjskog Sela.

Izbore provodi izborno povjerenstvo koje ima stalni i prošireni sastav, a izbori se provode sukladno odredbama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rovinja-Rovigno.

Nadalje, donijeta je Odluka o posebnim tehničkim mjerama za sigurnost pješaka u blizini škola i dječjih vrtića na području grada na osnovi prijave projekata iz područja nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, koji donosi nadležno Ministarstvo unutarnjih poslova, a koji ima za funkciju podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa.

Grad Rovinj-Rovigno kandidirao se sa prometnim projektom podizanja nivoa sigurnosti na pješačkim prijelazima u blizini škola i dječjih vrtića u gradu i to ugradnjom svjetlosnih LED markera u kolnik, te obilježavanjem tih pješačkih prijelaza crvenom bojom radi bolje uočljivosti.

LED treptajući markeri biti će ugrađeni u kolnik sa napajanjem noću putem izvora energije iz javne rasvjete, dok će se danju napajati iz vlastite baterije. Takvo prometno rješenje zasigurno će doprinijeti boljoj sigurnosti pješaka, odnosno djece na pješačkim prijelazima u blizini škola i vrtića.

Procijenjena vrijednost nabave i ugradnje LED markera iznosi 139.095,00 kuna, od kojih će MUP financirati 97.366,50 kuna dok će se preostali iznos od 41.728,50 kuna financirati iz sredstava Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu.

Grad Rovinj-Rovigno je zaprimio Pismo namjere trgovačkog društva Maistra d.d. , u kojem isto društvo, u cilju razvoja grada kao turističke destinacije, iskazuje interes za izgradnjom objekata komunalne infrastrukture u zoni Monte Mulini. Slijedom svega navedenog, Gradsko vijeće je usvojilo:

  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. za izgradnju šetališta ispred hotela „Park“ (procijenjena vrijednost predmetnih radova utvrđena je u iznosu od 9.000.000,00 kuna + PDV),
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. za izgradnju šetališta i bazenske tehnike postojećeg bazena „Delfin“ (procijenjena vrijednost predmetnih radova utvrđena je u iznosu od 5.500.000,00 kuna + PDV) te
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. za izgradnju javne rasvjete Šetališta Vijeća EU (procijenjena vrijednost predmetnih radova utvrđena je u iznosu od 1.000.000,00 kuna + PDV).

Rok za izgradnju predmetne komunalne infrastrukture je 15. studenoga 2018. godine. Imovinske-pravne odnose za obuhvat predmetne komunalne infrastrukture riješit će Grad Rovinj-Rovigno.

Nadalje, predmetnim ugovorom investitor se obvezuje predmetnu komunalnu infrastrukturu planiranu prostornim planom izgraditi vlastitim sredstvima u određenom roku i istu predati u vlasništvo jedinice lokalne samouprave te se istim ugovorom uređuju međusobna prava i obveze u pogledu uvjeta građenja predmetne komunalne infrastrukture.

Nakon šest godina stanke na 1. sjednici Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno održanoj 25. travnja 2018. godine jednoglasno je prihvaćen prijedlog Programa rada za 2018. godinu te se isti podnio na odobrenje Gradskom vijeću na koje je isto dalo suglasnost. Za provedbu aktivnosti Savjeta mladih osigurati će se potrebna financijska sredstva u gradskom proračunu za 2018.

Nadalje, imenovan je novi/stari ravnatelj dr. sc. Boris Biletić Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovigno, na rok od 4 (četiri) godine i s početkom mandata od 27. lipnja 2018.

Na sjednici Gradskog vijeća prihvaćeno je Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2017. godinu te je primljena na znanje Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj-Rovigno u 2017. godini koju je vijećnicima obrazložio načelnik Policijske postaje Rovinj-Rovigno Branko Ivan Bestulić.

Fotogalerija