Accessibility icon
26.11.2018

Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARISA FERRARA, HR-52210 ROVINJ, A.FERRIJA 55

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine – rekonstrukcija i prenamjena štale u stambenu građevinu, 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 10296 k.o. Rovinj, u Rovinju, Vodnjanska ulica (koja će nastati od dijela zgr.č. 405/2 k.o. Rovinj).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10. 12. 2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.