Accessibility icon
20.06.2018

Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta

RICCARDO VIDOTTO, HR-52210 ROVINJ, N.QUARANTOTTA 4 i EUFEMIA ROCCO, HR-52210 ROVINJ, SV.KRIŽA 32

1.Poziva se COMI CATERINA žena DOMENICO R. BARBARA, Rovinj upisana kao vlasnik posebnog dijela zgrade koji se sastoji od jedne prostorije na IV katu označeno slovom “F” u TIP-u zgrade 657 izgrađene na zgr.č.2024 k.o.Rovinj, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za:

  • promjenu namjene i uporabu jedne prostorije u prizemlju označene slovom “B” u TIP-u 657 u postojećoj zgradi izgrađenoj na građevnoj čestici č.br.2024 k.o. Rovinj (Rovinj, V. Švalbe 32) na način da se navedena prostorija u prizemlju /netto površine 31,20 m2/ prenamjenjuju u poslovni prostor – trgovinu neprehrambenih proizvoda (prodaja odjeće, galerija, suvenirnica i slično)

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana

  05.07.2018 u 08:30 sati

na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno, soba 25/III kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.