Accessibility icon
20.11.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice

PREDMET:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

  IVAN ĐULVAT, HR-10000 ZAGREB, ROBERTA FRANGEŠA-MIHANOVIĆA 4

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

  • Postojeću zgradu stambene namjene, skupine, izgrađenu na katastarskim česticama označenima kao zgr.č.399 i dio zgr.č.400 k.o. Rovinj u Rovinju, V. Gortana 17, na način da građevnu česticu postojeće građevine čini zgr.č.399 k.o. Rovinj u cijelosti i dio zgr.č.400 k.o. Rovinj u površini od ukupno cca 1,00 m2.

Za predmetnu zgradu je po ovom Upravnom odjelu doneseno Rješenje o izvedenom stanju, KLASA: UP/I-361-05/13-01/2425 URBROJ: 2171-01-05-02-16-18 09.08.2016. godine, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN“ br.86/12, 143/13 i 65/17). Prema napred navedenom Rješenju površina zemljišta pod zgradom stambene namjene iznosi cca 92,00 m2, od čega je 87 m2 postojeće a 5,00 m2 dograđeno.

Đulvat Ivan iz Zagreba, R. Frangeša-Mihanovića br.4 podnio je sukladno članku 157. i 158. Zakona o prostornom uređenju („NN“ br.153/13 i 65/17), zahtjev za utvrđivanje građevne čestice postojeće građevine na način da građevnu česticu postojeće građevine čini zgr.č.399 k.o. Rovinj u cijelosti i dio zgr.č.400 k.o. Rovinj u površini od ukupno cca 1,00 m2, a sve prema grafičkom prikazu u privitku (skica izmjere i prijedlog oblika i veličine građevne čestice na kopiji katastarskog plana).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana

(petak) 30.11.2018.god. u 10:30 sati,

na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno, soba 25/III kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO
PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.