Accessibility icon
21.01.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta

SAVO ILIĆ, HR-52210 ROVINJ, V.ŠVALBE 14

1.Poziva se MALUSA MATTEO P. ANTONIO QM.MATTEO, ROVINJ upisan kao suvlasnik u 2/8 na nekretnine upisane u ZK ulošku: 1744 k.o. Rovinj, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za:

  • Postojeću zgradu stambene namjene, izgrađenu na k.č.2641/1 k.o. Rovinj (Rovinj, predio Laco di Brisin).

Za predmetnu zgradu je po ovom Upravnom odjelu doneseno Rješenje o izvedenom stanju, KLASA: UP/I-361-05/13-01/1808, URBROJ: 2171-01-05-02-16-12 od 29.08.2016.godine, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN“ br.86/12, 143/13). Prema napred navedenom Rješenju površina zemljišta pod zgradom stambene namjene iznosi cca 46,00 m2.

Ilić Savo iz Rovinja, V. Švalbe br.14 podnio je sukladno članku 157. i 158. Zakona o prostornom uređenju („NN“ br.153/13 i 65/17), zahtjev za utvrđivanje građevne čestice postojeće građevine na način da građevnu česticu odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu postojeće građevine čini samo zemljište ispod postojeće zgrade, odnosno dio k.č.br.2641/1 k.o. Rovinj u površini od ukupno cca 46,00 m2, a sve prema grafičkom prikazu u privitku izrađenom po ovl.inž.geod. Čulina Darko iz Rovinja.

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana

25.01.2019. u 13:00 sati,

na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno, soba 25/III kat.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.