Accessibility icon
19.07.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Maria  i  Alfred Blažina, HR-52210 Rovinj, Andree Amorosa 2

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – obiteljska kuća s bazenom i nadstrešnicom,

na građevnoj čestici 9084/4 k.o. Rovinj, u Rovinju, Ulica Josipa Voltića.

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.07.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata, soba 24, Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, tel.805-267.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.