Accessibility icon
10.07.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STEFANO ELLERO, IT- CAMPOFORMIDO, VIA SANTA CATERINA 1966

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine

na građevnoj čestici k.č.br. 45/Z k.o. Rovinjsko Selo (Rovinjsko Selo, Rudelići 27).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.07.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III osobno ili putem punomoćenika.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.