Accessibility icon
30.05.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ROVINJ – ROVIGNO , HR-52210 Rovinj, Trg Matteotti 2

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – izgradnja šetališta ispred hotela Park, 2. skupine,

na dijelu novoformirane građevne čestici k.č. 10105/5 k.o. Rovinj (nastala od k.č. 10105/5, k.č.10105/3, k.č.10070/6, k.č.10107/5, k.č.10107/6, k.č.10107/7, k.č. 10107/8, k.č. 10107/9, 10107/10, k.č.10108/4, k.č.8494/37, k.č.8506/3 sve k.o. Rovinj),Šetalište Vijeća Europe.

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.06.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.