Accessibility icon
22.03.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta

        (KLARA FABRIS, Rovinj, Pekarska 3-po opunomoćeniku PONENT d.o.o. iz Rovinja, Pusta  5)

 – upućuje se strankama iz članka 115. stavak 1., na način propisan člankom 116. stavak  Zakona  o  gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. i 20/17.)

1. Pozivaju se SPONZA GIOVANNI-BATTISTA od Bernardo-Batteletto, ANDRETICH CATERINA p.Andrea, BONTEMPO FRANCESCA ud. Giovanni Sbisa, SCIOLIS GIACOMO od Francesco, Rovinj i SCIOLIS ANNA r. Mogrovich, Rovinj, svi upisani kao suvlasnici posebnog dijela zgrade koji se sastoji od dvorišta označeno sl.”r” u TIP 135 nekretnine označene kao zgr.č.480 k.o.Rovinj, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine odnosno

promjenu namjene i uporabu dijela samostalne uporabne cjeline – jedne prostorije u prizemlju označene slovom A u TIP-u zgrade 135 u postojećoj zgradi izgrađenoj na građevnoj čestici zgr.č.br. 480 k.o. Rovinj (Rovinj, Pekarska 8), na način da se navedena prostorija u prizemlju /netto površine 16,90 m2/ prenamjenjuje u stambeni prostor.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana

30.03.2018 u 09:00 sati,

       na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata u Gradu Rovinju-Rovigno, III kat/soba 25.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.