Accessibility icon
18.10.2017

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KRISTINA TODORIĆ, HR-52210 ROVINJSKO SELO, NJIVE 20

MIROSLAV TODORIĆ, HR-52210 ROVINJSKO SELO, NJIVE 20

 – dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • GRAĐENJE GRAĐEVINE STAMBENE NAMJENE OBITELJSKA KUĆA SA BAZENOM, 2. SKUPINE, na č. 1118/10 k.o. Rovinjsko Selo u Rovinjskom Selu, predio Njive br.20.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana

25.10.2017.godine u 10:30 sati,

 Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno, soba br.25/III kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA
Ivan Begić, dipl.iur.