Accessibility icon
04.05.2018

Javi poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ROVINJ – ROVIGNO, HR-52210 Rovinj, Trg Matteotti 2

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju (dogradnju) građevine javne i društvene namjene, kulturna ustanova – gradska knjižnica, skupine,

na k.č. 9379 k.o. Rovinj, nastaloj spajanjem zgr.č. 2320 i k.č. 9379, obje k.o. Rovinj, u Rovinju, Ulica Domenica Pergolisa 2.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.05.2018 u 09:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata, soba 24, Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.