Accessibility icon
07.10.2014

ZAPISNIK sa 9. sjednice Koordinacionog odbora Akcije Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece

Z A P I S N I K

sa 9. sjednice Koordinacionog odbora Akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“, održane dana 24. rujna 2014. godine u prostorijama Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Rovinja-Rovigno, Trg Matteotti br. 2, s početkom u 10,00 sati.

PRISUTNI: Marino Budicin, Edita Sošić Blažević, Sandra Orbanić, Susanna Godena, Suzana Poropat Božac, Gianfranca Šuran, Matilda Zanini, Gianni Rocco i Marin Mihovilović.

ODSUTNI: Ana Čižić – opravdala izostanak i Mirjana Kmačić Pellizzer

Zapisničar: Edita Sošić Blažević

Sjednicom predsjedava Marino Budicin – zamjenik gradonačelnika i član Koordinacionog odbora Akcije „Grad Rovinj-Rovigno – prijatelj djece“ koji otvara sjednicu, pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći

D n e v n i   r e d

  1. Prijedlog Naj akcije za 2014. godinu
  2. Dječji tjedan od 6. do 12. listopada 2014. g.
  3. Razno

Nakon što je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen prelazi se na raspravu po pojedinim točkama.

Ad-1.

Edita Sošić Blažević informirala je prisutne da je do 15. listopada 2014. godine krajnji rok za predaju prijedloga za Naj – akciju u 2014. godini.
Dostavljeni su kriteriji za provedbu Naj – akcije prema kojima je potrebno predložiti samo jednu novu najuspješniju akciju koja se provodila ili se provodi u gradu.
U izvješću o realizaciji provedene akcije treba precizno opisati postignute rezultate zajedno sa svim popratnim materijalima i prilozima koji su prikupljeni (fotografije, DVD, isječci iz novina i sl.).
Nakon provedene rasprave i datih prijedloga jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se za Naj – akciju u 2014. godini prijavi Vatrogasna olimpijada, te da se obuhvate i ostale aktivnosti ustanova i Javne vatrogasne postrojbe tijekom godine.
Kako bi mogli pravovremeno objediniti sve podatke i pripremiti konačni prijedlog Naj – akcije za 2014. godinu svoje prijedloge zajedno sa svim popratnim materijalima i prilozima potrebno je dostaviti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti do 3.listopada.

Ad-2.

Data je informacija o obilježavanju Dječjeg tjedna koji će se odvijati od 6. do 12. listopada. Predložen je i prihvaćen program u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta i Grada. Definiran je termin u kojem će se održati zajednički program svih ustanova na gradskom trgu, kojom prilikom će djeca ispisati ili nacrtati poruke odraslima ili svojim vršnjacima. Također je predviđen i prigodni program u kojem će sudjelovati svaka ustanova sa nekoliko točaka. O istome treba izvijestiti Pučko otvoreno učilište. Završna manifestacija održat će se 10. listopada (petak).

Dogovoreno je da se izradi zajednički, objedinjeni program obilježavanja Dječjeg tjedna te slijedom toga ustanove će dostaviti POU programe koje provode tijekom tjedna.
Program te izvješće dostavit će se Savezu društava naša djeca.

Ad-3.

a) Obzirom da su u svibnju održani izbori za novi saziv Dječjeg gradskog vijeća potrebno je održati konstituirajuću sjednicu na kojoj će biti izabran/a dječji gradonačelnik ili gradonačelnika i zamjenici/ce.
Sjednica će se održati 20.listopada u poslijepodnevnim satima o čemu će svi članovi koordinacijskog odbora biti obaviješteni.

b) u petak, 26. rujna održava se u Zaboku 8. susret gradova i općina prijatelja djece na kojem će sudjelovati tri učenice/vijećnice Jana Slavica, Carla Jergović i Chiara Rocco. Upravi odjel će se obratiti školama sa zamolbom da se imenovanim učenicama opravda izostanak sa nastave.

Završeno u 11,00 sati.

Po ovlaštenju Gradonačelnika
Edita Sošić Blažević