Accessibility icon
14.09.2018

Informacija o učeničkim i studentskim novčanim potporama Grada Rovinja-Rovigno za školsku/akademsku 2018./2019.

Natječaj za novčanu potporu za učenike i studente biti će otvoren od 1.  do 15. listopada tekuće godine.

Natječaj se objavljuje u dnevnim glasilima na hrvatskom i talijanskom jeziku, na oglasnoj ploči Grada Rovinja- Rovigno i na Internet stranici Grada Rovinja- Rovigno.

Zahtjev za dodjelu novčane potpore podnosi se na posebnom obrascu, koji je dostupan ispred pisarnice Gradske uprave i na Internet stranici Grada Rovinja-Rovigno.

Propisana dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Za dodjelu novčane potpore Grada Rovinja-Rovigno mogu se natjecati učenici i studenti koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Grada Rovinja-Rovigno
 • da se redovno školuju/studiraju izvan mjesta prebivališta roditelja

Popis dokumenata koji se prilažu zahtjevu za dodjelu novčane potpore:

 1. Obvezna dokumentacija:
 • potvrda škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku ili akademsku godinu
 • svjedodžbe srednje škole ili prijepis ocjena fakulteta iz prethodne dvije školske/akademske godine
 • studenti koji studiraju u inozemstvu dužni su dostaviti, uz prijepis ocjena, plan ispita za prethodnu akademsku godinu

 

 • uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Rovinj
 • domovnica Uz obveznu dokumentaciju, natjecatelj može priložiti i dodatnu dokumentaciju o priznatim postignućima i prihodima odnosno posebnim okolnostima.
 • 2.   Dodatna dokumentacija (neobavezna):
 • a)   Priznata postignuća:
 • uvjerenje o nagradi rektora sveučilišta
 • priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na županijskom natjecanju
 • priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na državnom natjecanju
 • diploma za nastup u ekipi koja se natječe u I Hrvatskoj ligi uz potvrdu o registraciji matičnog kluba
 • diploma za nastup za državnu reprezentaciju uz potvrdu nacionalnog granskog saveza ili Hrvatskog olimpijskog odbora
 • diploma za nastup na Mediteranskim igrama, Europskom, Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama

Sudjelovanje na natjecanjima boduje se samo ako su natjecanja verificirana od strane nadležnih institucija, a uzima se u obzir sudjelovanje i plasman u prethodne dvije godine obrazovanja.

 

 1. b) Prihodi – posebne okolnosti

U svrhu utvrđivanja prihoda domaćinstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine, zahtjevu se prilaže Izjava o broju članova obitelji i prihodima zajedničkog domaćinstva te uz ispunjenu Izjavu potrebno je priložiti dokumentaciju za svakog člana domaćinstva kako slijedi:

 • potvrda poslodavca o prosjeku plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine i potvrda potvrde Porezne uprave o primicima i ostvarenom dohotku za navedeno razdoblje
 • nezaposlene osobe dokazuju svoj status potvrdom nadležne institucije za zapošljavanje
 • potvrde o isplaćenim mirovinama i drugih prihoda od 1. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine
 • potvrde o pohađanju škole ili visokog učilišta braće i sestarac)
 • c)   za utvrđivanje statusa samohranog roditelja:
 • Izvod iz matice rođenih ili umrlih ili presuda o razvodu braka
 • d)   za utvrđivanje statusa djeteta bez oba roditelja:
 • Izvod iz matice umrlih
 • e)   za utvrđivanje posebnih okolnosti:
 • rješenje Centra za socijalnu skrb
 • Zahtjev uz koji nije priložena dodatna dokumentacija bodovati će se na temelju valjano dostavljene obvezne dokumentacije.
 • Zahtjev koji sadrži nepotpunu obveznu dokumentaciju neće se razmatrati.