Accessibility icon
01.03.2024

Informacija o izradi i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Rovinja-Rovigno, na temelju odredbe članka 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), odredbe članaka 3., 4., 5., 6. i 12.  Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br.64/08), odredbe članka 8.  Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), daje slijedeću

 

INFOMACIJU

o izradi i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš

izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno

 

 

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj.

Pravni temelj za postupak određivanja sadržaja Strateške studije: Postupak se provodi na temelju članka 68. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članaka 7. do 11. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

 

Javnost može davati mišljenja i prijedloge na sadržaj Strateške studije.

Mišljenja i prijedlozi se mogu dostavljati u pisanom obliku putem Obrasca 1. (Obrazac za sudjelovanje) dostavom istog na adresu nadležnog tijela: Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj ili na adresu e-pošte: urbanizam@rovinj-rovigno.hr.

 

Cijeli tekst Informacije preuzmite ovdje.

 

 

 

                                                                                                                  PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.