Accessibility icon
01.07.2019

Dozvola za obavljanje djelatnosti za ugostiteljski objekt „kamp“ protivno Prostornom planu uređenja Grada Rovinja-Rovigno

Na k.č. 8147/6, K.O. Rovinj, koja ima površinu 8049 m2, utvrdili smo slijedeće:

Prema kartografskim prikazima Prostornog plana uređenja Grada Rovinja:

1.Korištenje i namjena površina i 3.2. Područja primjene posebnih uvjeta uređenja i zaštite, utvrđeno je da se predmetna čestica nalazi unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, ugostiteljsko – turističke namjene,  dijelom u izgrađenom, a dijelom u neizgrađenom i neuređenom dijelu turističko-razvojnog područja (TRP) oznaka: T1-hotel, T2-turističko naselje, T3-kamp te na području za koje je propisana obveza izrade Urbanističkog plana uređenja, a za koji do danas nije zaprimljen zahtjev za pokretanje postupka izrade.

Uvidom u ortofoto snimke za vremenski period od 2011. do 2018. ustanovljeno je da je:

  1. na DOF-u iz 2011. godine vidljiva jedna (1) zgrada površine cca 330 m2, nadstrešnica od cca 65 m2 te osam (8) tenis terena (otvoreni nenatkriveni);
  2. na DOF-u iz 2014. godine, osim prethodno navedenog, vidljive i dvije nove manje zgrade, sjeverno od osnovne zgrade, dva objekta južno od osnovne zgrade te jedan manji objekt sjeverno od tenis terena;
  3. Na DOF-u iz 2018. godine, osim svih prethodno navedenih zgrada i objekata, vidljivo uređeno više parcela s mobilnim kućicama, na mjestu prijašnjih tenis terena, koji su uklonjeni, te dva bazena (jedan veći cca 80 m2, a drugi manji cca 20 m2), dva nova objekta u južnom dijelu čestice, dječje igralište, parkiralište te jedan objekt uz bazene (sjeverno);

Na ZK izvatku za k.č. 8147/6, K.O. Rovinj, vlasništva DOBAR ODMOR d.o.o., iz Vodnjana, upisani su:

– zgrada površine 150 m2;

– tenis tereni površine 4366 m2;

– pašnjak površine 3533 m2

Iz svega navedenog evidentno je vidljiva promjena korištenja cijelog tog prostora predmetne čestice. Sve građevine i objekti, šesnaest (16) mobilnih kućica, sedam (7) zgrada, dva (2) bazena i drugo, koji su naknadno izgrađeni i postavljeni, izgrađeni su i postavljani su bespravno.

Po saznanju o donesenim Rješenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti „kamp“ od strane nadležnog Ministarstva turizma, za navedeni slučaj, Grad Rovinj je zatražio očitovanje od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na novonastalu situaciju, kojom prilikom nisu poštivani Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji.

Dok Ministarstvo propisuje načine donošenja i provođenja prostornih planova te postupke ishođenja akata za gradnju građevina i zahvata u prostoru, drugo Ministarstvo izdaje Rješenja za obavljanje djelatnosti, u ovom slučaju za „kamp“, na temelju dokumentacije za ozakonjenje jedne zgrade, dok se na terenu nalazi više bespravno izgrađenih zgrada i građevina, a sve to protivno Prostornom planu uređenja Grada Rovinja.

Grad Rovinj je također uputio apel, Državnom inspektoratu, pri kojem djeluje  nadležna građevinska inspekcija, radi opetovanog upozorenja na dramatično stanje koje se događa u prostoru. Državnom inspektoratu je, tim putem, dostavljen poziv na poduzimanje svih zakonskih koraka radi uklanjanja već prijavljenih bespravnih građevina, kako bi postupcima uklanjanja upozorili i spriječili daljnje divljanje bespravnih graditelja.

Bespravni graditelji su, očito, cijelo vrijeme ohrabreni provođenjem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, kojim je izvršena legalizacija već izgrađenih građevina do 2011. godine.

„Grad Rovinj je spreman izdvojiti i osigurati financijska sredstva u gradskom proračunu, radi postupanja po Rješenjima o uklanjanju bespravno izgrađenih građevina, sve s ciljem provođenja Zakona i zaustavljanja daljnjeg širenja bespravne izgradnje. Isto je dano na znanje Državnom inspektoratu, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstvu turizma.“ – istaknuo je gradonačelnik Marko Paliaga.

Kako bi spriječili nove situacije, gdje se s jedne strane gradi bespravno, protivno prostornim planovima i pozitivnoj zakonskoj regulativi te zatim izdaju Rješenja za obavljanje djelatnosti za tako izgrađene i uređene prostore, a s druge jedince lokalne samouprave donose prostorno planove kojima se propisuju uvjeti uređenja prostora, predstavnici Grada su bili u Ministarstvu turizma na razgovoru s Ministrom kojom prilikom su naišli na razumijevanje, uz obećanje da će se sva izdana Rješenja provjeriti, te će po utvrđenim nepravilnosti biti poduzete određene mjere i radnje.

Grad je, također, pismenim putem pozvao nadležnu Službu za gospodarstvo, Ispostave Rovinj, na veću suradnju, odnosno Grad je ponudio stručnu podršku, prilikom utvrđivanja usklađenosti zatečenih zahvata i građevina sa Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju.

„Naglašavamo da je Grad Rovinj spreman i na poduzimanje svih drugih potrebnih mjera i radnji u zaštiti svog prostora, kojeg su svi građani i korisnici dužni zajedno očuvati, kako za danas, tako i za buduće generacije.“ – zaključio je Paliaga.